GOTLÄNNINGEN DEBATT Är det i siffrorna som vi hittar svaret på landsbygdens storlek? I sådana fall måste vi se till att förstå statistiken. Jag upplever att det finns en nyfikenhet på Gotland att förstå vad vår ö definieras som.

Är Gotland glesbygd eller landsbygd eller kanske både och? Har Gotland en landsbygd eller är det flera landsbygder? Räknas Visby som en stad?

För att kunna svara på dessa frågor behöver vi bli kompis med siffrorna. Gotlands folkmängd är 58 595 invånare varav 24 453 bor i Visby (inklusive norra Visby).

I två av tre svenska kommuner är en större andel av befolkningen bosatt i centralorten än vad som är fallet på Gotland. Folktätheten på Gotland är 18,5 invånare per kvadratkilometer, vilket är under rikssnittet.

Det finns inga allmänna definitioner av vad som är landsbygd respektive stad, utan det skiftar beroende på vem man frågar.

Enligt den definition som Jordbruksverket använder i ”Allt om landet” klassas Gotlands kommun som landsbygd. Jordbruksverket definierar bland annat landsbygd som kommuner med minst fem invånare per kvadratkilometer. I den här definitionen är 164 av Sveriges 290 kommuner landsbygdskommuner.

I det nuvarande nationella Landsbygdsprogrammet (2014-2020) räknas orter där det bor mindre än 3 000 invånare som landsbygd – det vill säga hela Gotland utom Visby.

I Tillväxtanalys (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser) definition av sex olika kommuntyper tillhör Gotlands kommun kategorin Landsbygder avlägset belägna. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) definierar landsbygd efter befolkningsdensitet i regioner.

En landsbygdsregion är i denna definition en region med färre än 150 invånare per kvadratkilometer, då klassas hela Gotland som landsbygd.

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) definieras tätorter som sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare, då har Gotland hela 18 tätorter där 62 procent av befolkningen bor.

Enligt statistik från SCB bor alltså hela 87 procent av Sveriges befolkning i tätort. Det är den siffran vi rapporterar till FN för att ange urbaniseringsgrad i Sverige, och som ofta brukar feltolkas som att 87 procent av Sveriges befolkning bor i städer. Jag vet inte om jag tycker att Burgsvik, Stånga och Havdhem är städer, men det är ett bra exempel på att det är viktigt att ha koll på siffrorna och vad som står bakom.

För som ni förstått skiljer sig svaret åt beroende på vem man frågar.

Nyligen började vi på ett nationellt plan prata om att det inte bara finns en landsbygd utan att det finns flera landsbygder.

Alltså landsbygd i plural. För många kom denna ordböjning som en retorisk räddning. Att slippa att relatera till att det endast finns en enda landsbygd.

Nationellt sett är nog de flesta överens om att det inte är samma landsbygd i västra Lappland som i östra Skåne. Jag har funderat mycket på om Gotland har en landsbygd eller flera landsbygder.

Är det samma landsbygd på Fårö som i Follingbo? Kanske även vi på Gotland ska börja säga landsbygder istället för att säga den gotländska landsbygden.