I genomsnitt väntas medellivslängden varje decennium att öka med ett år för kvinnor och drygt ett år för män.

Mellan 2018 och 2070 innebär det en ökning från 84 till 89 år för kvinnor och för männen en ökning från 81 till 87 år.

"Det finns än så länge inget som tyder på att vi i Sverige har nått en gräns för hur låg dödlighet som är möjlig", skriver Statistiska centralbyrån, SCB, i sin rapport om Sveriges framtida befolkning 2019–2070.

Artikelbild

| Politiska beslut i Sverige och utvecklingen i vår omvärld är osäkerhetsfaktorer när SCB ska sia om den framtida befolkningsutvecklingen. Här gränskontroll i Malmö. Arkivbild.

Hälsosammare vanor

Optimismen beror inte bara på utvecklade medicinska behandlingsmetoder utan också hälsosammare levnadsvanor, bättre levnadsförhållanden och ökad utbildningsnivå.

Men orosmoln som tornar upp sig när det gäller folkhälsan är till exempel ökad spridning av multiresistenta bakterier och ökad förekomst av fetma i befolkningen.

SCB är noga med att lyfta fram de många osäkerhetsmomenten när man ska förutspå befolkningsutvecklingen mer än 50 år framåt i tiden.

Artikelbild

| År 2070 väntas medellivslängden i Sverige ha ökat till 89 år för kvinnor och 87 år för män. Arkivbild.

Osäkerhet kring migration

Störst är osäkerheten kring migrationen. Här avgör både svenska politiska beslut och utvecklingen i vår omvärld. Men SCB utgår från att nettomigrationen i högre grad än den naturliga befolkningsökningen (antal födda minus antal döda) kommer att bidra till den framtida befolkningstillväxten, åtminstone fram till 2050-talet.

År 2018 var nästan en fjärdedel av personerna i åldern 20–64 år födda utomlands. Om SCB får rätt kommer den andelen att växa till som högst 30 procent i mitten av 2030-talet.

Stor utmaning

För samhället som helhet väntar en stor utmaning i form av en krympande andel personer i yrkesverksam ålder – i dag anses alla i åldern 20–64 år höra dit. Denna ålderskategori blir visserligen större räknat i antal personer, men samtidigt ökar antalet äldre ännu mer.

År 2018 var 57 procent av svenskarna i åldern 20–64 år. Åldersgruppens andel av befolkningen väntas backa till 53 procent år 2070.

SCB tror på allt lägre dödstal i alla åldrar och det betyder att allt fler blir riktigt gamla. Den ålder som har flest antal avlidna var 2018 strax före 90 år för kvinnor och drygt 87 år för män. År 2070 beräknas den vanligaste åldern för avlidna vara nästan 94 år för kvinnor och 92,5 år för män.