Trossamfund ska vägras stöd om de utövar våld mot person, tvång eller hot. Det kan handla om att rättfärdiga våld i nära relationer eller främjande av tvångsäktenskap. Om de kränker ett barns rättighet på så sätt att det finns en påtaglig risk att barnets hälsa eller utveckling skadas.

Stöd ska vägras om trossamfund inskränker en medlems fri- och rättigheter genom att utnyttja personen i en utsatt belägenhet. Eller om samfundet diskriminerar eller klart överträder principen om alla människors lika värde eller aktivt motarbetar det demokratiska styrelseskicket till exempel genom att uppmana att inte följa svensk lag.

Ulf Bjereld är särskild utredare i översynen. Han är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet, men har haft uppdraget som utredare i egenskap av professor. Daniel Lindvall är huvudsekreterare i utredningen och filosofie doktor.

De skriver på Dagens Nyheters debattsida att de fem skälen ska göra att samfunden kan förutse vad som kan leda till vägrat stöd och att risken för godtycke ska minska.