I dag träffas miljöministrarna från Östersjöländerna och EU för att diskutera den handlingsplan för Östersjön som antogs 2007.

Det handlar bland annat om hur läckagen av kväve och fosfor från jordbruket ska minska. Enligt handlingsplanen ska länderna runt Östersjön vidta åtgärder för att minska miljöpåverkan på vattnet. Som Världsnaturfonden visade i en rapport i somras uppfyller inget av länderna sina åtaganden. Sverige ligger på en föga hedrande tredjeplats tillsammans med Estland.

Vid mötet i dag ska inte bara de framsteg som åstadkommits, eller bristen på sådana, tas upp utan framförallt ytterligare insatser för att minska övergödningen och förbättra Östersjöns miljö. Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska mötet utifrån ett uppdaterat vetenskapligt underlag fastställa nationella kvoter för fosfor och kväve.

Enligt tidningen Riksdag & Departement har Sverige gått från en hårdare linje med bindande regler till mer frivillighet. Det handlar bland annat om så kallade gödselräkenskaper för att hålla koll på hur mycket kväve och fosfor som används i relation till vad som behövs.

Jag kan förstå om svenska regeringen vill vara försiktig med pålagor på jordbruket men hur ska vi kunna kräva åtgärder i andra länder om vi inte ställer upp på dem själva.

I takt med att bland annat det växande polska jordbruket börjar använda alltmer gödselmedel kommer tillförseln av närsalter till Östersjön snarare att öka än minska. Det är oroväckande om Sverige inte fortsätter att driva på för att rena Östersjön. Bottnarna runt Gotland är på flera håll redan döda.

Miljödepartementet vill inte kännas vid några ändrade positioner men den svenska förhandlaren Anders Alm säger till Riksdag & Departement att Sverige numera argumenterar för frivilliga åtgärder. Uppenbarligen har miljö- och landsbygdsdepartementen haft olika uppfattningar i frågan.

GA har tidigare i veckan berättat om ett förslag från stiftelsen Hållbart Samhälle att göra Gotland till försöksområde för högre fosfor-skatt, ett förslag som redan mötts av protester från öns jordbrukare.

Står valet mellan obligatoriska uppgifter för alla runt Östersjön och särskild skatt för Gotlandsbönderna har jag svårt att se några fördelar med särbehandling av just vårt jordbruk.