Svensk polis måste bli mer effektiv. En viktig del i detta arbete handlar just nu om rätt organisation och frågan är under utredning. Fördelar med en polismyndighet istället för ett 20-tal som idag är givna. Det skulle innebära en ökad effektivitet och därmed ett mindre slöseri med skattepengar. Att ha så många myndigheter som i dag med exakt samma uppgift är inte rimligt i ett land stort som Sverige. Styrproblemen är väldokumenterade och omfattande. Dessutom är verksamheten svår att leda i alla perspektiv. Målstyrningen i dag fungerar inte tillfredsställande. Medborgarna förtjänar kort och gott bättre brottsbekämpning för pengarna.

Men det finns också nackdelar med en polismyndighet till exempel ökad maktsamling. Vi måste garantera insynen och sprida makten över våldsmonopolet bland de högsta cheferna. Det finns fler tänkbara modeller. Inte minst genom att regeringen kanske behåller utnämningsmakten över vissa av våra polischefer också i framtiden. Den politiska insynen måste garanteras på central, regional och lokal nivå. Vi måste också ha en effektiv samverkan med till exempel socialtjänst och skola.

Vi måste reformera polisen med riskbilden att Sverige kan få ett demokratiskt skymningsläge. Behovet av en stärkt separat tillsyn ökar (om möjligt ännu mer), detsamma gäller den viktiga frågan om hur vi hanterar internutredningarna. Det senare är ju den fråga som oftast dyker upp i sammanhanget när förtroendet för polisen diskuteras. Klart är i alla fall att det mesta talar för att svensk polis behöver gå över till en enmyndighetsorganisation. Kvar står dock den svåra frågan om regional och lokal operativ nivå samt vilka specialistfunktioner som bör finns på högre nivå än den lokalt förankrade polisen.

Folkpartiet och regeringen har vidtagit mängder av åtgärder för att tillskapa en mer effektiv polis. Vilket inkluderar ökade krav på en mer tydlig tillsyn av verksamheten. Tanken har i detta arbete varit att tillsynen ska bli ett mer strategiskt och systematiskt styrmedel. I dag ligger tillsynsansvaret på Rikspolisstyrelsen (RPS). Frågan har utretts och varit föremål för övervägande i riksdagen ett antal gånger. Då föll dock frågan inte minst med tanke på förhoppningen om att RPS skulle kunna skärpas i sitt uppdrag. Dessutom var frågan om en enmyndighet inte aktuell. I detta sammanhang bör även frågan om polisens internutredningar lyftas. Med en enmyndighet hos polisen behöver internutredningarna fortsätta i en egen myndighet. Detta ansvarar RPS för idag gentemot utredningar av poliser i länet.

Sverige har duktiga poliser. Deras resultat måste dock bli bättre och därför krävs förändringar i organisation, starkare verktygslåda och ökad samverkan med andra myndigheter. Vi har kommit en bit på väg, men det återstår en del.