Replik från Centerpartiet på Gotland gällande insändaren ”Fake news om vindkraft och örn” från Richard Bernström i Hangvar.

På Naturvårdsverkets hemsida står det att kungsörnen, av alla regioner i Sverige, har högst täthet på Gotland: Beståndet på Gotland är stort och i jämförelse med andra områden tätt, står det att läsa.

Det är en utveckling som inte hade varit möjlig om vindkraften varit ett stort hot mot populationen.

Enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalt består de vanligaste dödsorsakerna hos kungsörn av kollisioner med tåg eller vägtrafik, kollisioner och elchocker vid elledningar och transformatorer, illegal jakt, blyförgiftning samt kollision med vindkraftverk, telemaster och stängsel.

Vindkraftverken är således en av flera orsaker. Att enstaka örnar krockar med vindkraftsvingar hotar inte örnens närvaro på Gotland.

Om man åker runt på Gotland kan man få för sig att det finns hur mycket plats som helst att bygga vindkraftverk.

Det är i själva verket raka motsatsen. Endast 4 procent av öns yta utgörs av så kallade riksintresseområde för vindkraft.

Det är en benämning på de områden som enligt Energimyndigheten är särskilt gynnsamma för vindbruk ur ett nationellt perspektiv.

För oss centerpartister är det av högsta vikt att vi värnar om dessa små ytor för utbyggnad av förnyelsebar energi, för klimatet och för Gotlands elförsörjning framåt.