För en månad sedan skrev TROTS Kvinnojour till ledande politiker i socialnämnden och bad om ett möte. Anledningen var att regionen för ett halvår sedan sa upp det avtal om skyddat boende man tidigare har haft med kvinnojouren. Därefter har kvinnojouren fått besked från socialförvaltningen att det ska ske en upphandling. Men inte när och vilka som ska få vara med i upphandlingen.

Det var därför angeläget för oss att få träffa politikerna och få klarhet i situationen. Vi har ännu inte fått något svar på vårt brev eller vidare kontakt med socialförvaltningen.

Kvinnojoursrörelsen är en folkrörelse på ideell grund som startade på 70-talet för att ge stöd åt kvinnor utsatta för våld. Kvinnojourerna bygger på engagemang, medkänsla och strävan efter ett jämställt samhälle fritt från våld där allas rätt till kroppslig integritet respekteras.

TROTS Kvinnojour har funnits sedan några år tillbaka och tar emot utsatta kvinnor och barn samt även deras husdjur. En gård med trädgård och barnvänliga rum för boende har ställts i ordning med frivilliga krafter. Det finns medmänniskor i huset dygnet runt. Under de fyra senaste åren har vi haft en mängd kvinnor och barn boende och skaffat oss stor erfarenhet av deras situation. Personal och frivilliga jourmedarbetare har också utbildat sig, enligt Socialstyrelsens föreskrifter, i riskbedömning med mera för att bli ännu bättre i att ta hand om kvinnor och barn.

TROTS kvinnojour ger kostnadsfria samtal och rådgivning till de som är hotade eller utsatta för våld. Vi kan också erbjuda skyddat boende under den mest farliga fasen då någon bryter upp ur ett våldsamt förhållande. Inget barn ska behöva uppleva våld i hemmet, vi ger också stöd till barnen. Vi lyssnar, stöttar, och följer med till olika myndigheter. Vi har även en självhjälpsgrupp där våldsutsatta kvinnor kan prata med andra i samma situation. Vi är en ideell organisation utan vinstsyfte men vi behöver ekonomiska bidrag för verksamheten.

Dock står nu huset tomt sedan några månader tillbaka vilket är ett enormt resursslöseri!

Det beror inte på att behovet av skyddat boende skulle ha blivit mindre. Vi fruktar att regionen istället för ett samarbetsavtal med den ideella kvinnojouren vill upphandla skyddat boende på annat sätt, till exempel genom de vinstdrivande omsorgsföretag som etablerats på senare år. Kanske tror regionen att man kan spara pengar på det sättet.

• Vi vill ha ett samarbetsavtal med kommunen så att vi kan fortsätta ge stöd till våldsutsatta.

• Vi vill också träffa ledande politiker i socialnämnden och chefen för socialförvaltningen för att få en dialog om framtiden.

• Vi vill få ett svar på våra brev.