Skolan borde ha två övergripande mål. Att omintetgöra segregationen och att avskaffa betygen. Borgerlig retorik har sedan länge lett fel. Brist på gensvar för försöksverksamheten med betyg från åk 4 är bara ett exempel på vilsegången. Regeringens politik utstrålar feghet och mesig plåsterkaraktär. Det behövs kraftfulla åtgärder för att barn från skilda samhällsklasser åter ska mötas i skolan, och det behövs att fokus flyttas från betygen för att frigöra energi åt en sund kunskapsutveckling och återinföra bildningsperspektivet i svensk skola. En eftertraktad och ansedd skola idag är inte en skola som är bra, utan det är en skola som har höga betyg.

Ju fler steg ett betygssystem har desto större blir skadeverkningarna. Krav på mätbarhet ökar och kunskapsfältet begränsas. Behovet av betyg i grundskolan för vidare studier är försumbart, och för breda grupper i skolan hämmar de motivationen. Tanken att betyg överlag gynnar motivationen bygger på föreställningen, att barn och ungdomar inte har någon vilja att lära sig. Betygen förespråkas och används därför inte sällan av disciplinära skäl, medan ungdomarna undrar - utan att rätt kunna uttrycka sig - om inte skolan har mera värdegrund än så.

Tidigare var elevernas likvärdighet central, men också lärarna hade sin profession utifrån sin legitimitet. Varken elevernas kunskaper eller lärarnas samarbete gynnas av den flytt- och lönekarusell som idag har frambringats. För ett par decennier sedan sattes betygen utifrån elevernas kunskaper. Och det gällde också under det relativa betygssystemets tid som, liksom det senare fyragradiga, var ett bättre betygssystem än det vi har nu.

I dag har vi ett kunskapsrelaterat betygssystem, men med ett eroderat kunskapsbegrepp. Ekonomin och skolornas konkurrens om eleverna sätter betygen i fokus. Relativt nya företeelser som betygsinflytande från rektorer och föräldrar, samt lärarnas behov av framgång i löneutvecklingen skapar betygsinflation och sätter det ”kunskapsrelaterade” betygssystemet ur spel. Något tillspetsat kan man säga att korruptionen har tagit sig in i skolan, därför att vi inte har förmått hävda dess värdegrund. Barn blandade i grupper från olika sociala miljöer och en förändrad syn på skolans roll i samhället utgör recept för en bättre framtid.