Tingstäde träsks vattennivå är mycket låg just nu. Källor och enskilda brunnar kring träsket sinade i somras. Och flera torra somrar väntas.

File hajdar är en av Gotlands viktigaste grundvattenreservoarer. Regnet som faller över hällmarkerna, bildar grundvatten och fyller på träsket.

För att klara av sin vattenförsörjning planerar Region Gotland även i fortsättningen att hämta dricksvatten ur träsket. Men vattentillgången i täkterna på File hajdar har minskat kraftigt. På hösten 2014 provpumpade Region Gotland den befintliga täkten på File hajdar, men provpumpningen avbröts eftersom vattentillgången minskat avsevärt.

Region Gotlands teknikförvaltning fastlog i en slutrapport, efter byggandet av en mycket dyr vattenledning som skulle försörja delar av norra Gotland med vatten, att förutsättningarna ändrats och att den tillgängliga vattenvolymen hade minskat drastiskt. Möjligen beroende på att den närliggande bergtäkten utökats. Vattenledningen har aldrig varit i drift och dess kostnad var drygt 40 miljoner kronor.

År 1979 försvann en annan vattentäkt när en damm byggts i anslutning till Klints i närheten av Slite.

Varje år pumpar Cementa upp cirka en miljon kubikmeter vatten ur Filehajdarbrottet och det vattnet släpps ut i havet. Denna vattenmängd är ungefär lika stor som Region Gotland årligen tar ur träsket och som försörjer bland annat visbyborna med dricksvatten.

Hällmarksområdet File hajdar/Hejnum hällar, öst och syd om träsket, är ett av Gotlands mest värdefulla naturområden och av riksintresse för naturvård. Här finns unika naturtyper, värdefull biologisk mångfald, Nordens största idegransbestånd, den sällsynta väddnätfjärilen, guckoskobeståndet, nästan hela Nordens population av nipsippor samt ett flertal rödlistade arter. År 2014 utsågs File hajdar till ”Gotlands pärla” av Världsnaturfonden och det svenska folket.

Tingstäde träsk rymmer även det unika tusenåriga fornminnet Bulverket som är resterna efter en stor träfästning med cirka trettiotusen stockar som bevarats tack vare vattnet som konserverar det.

Cementa ansöker nu om utökad täktverksamhet på File hajdar med brytfronten allt närmare träsket, samt att sänka grundvattennivån med 4 till 4,5 meter. Täkterna går allt djupare efterhand och de perforerar flera av de kända vattenförande grundvattenlagren i berggrunden som står i kontakt med Tingstäde träsk.

På grund av att träsket är grund- och regnvattenmatad och för att vi boende, besöksnäringen och Gotlands dricksvattenförsörjning är beroende av Tingstäde träsk och grundvattnet på File hajdar, ställer vi oss följande fråga:

Har Region Gotland och Länsstyrelsen en övergripande och långsiktig handlingsplan för att bevara Tingstäde träsk och de omkringliggande våtmarkerna på File hajdar för kommande generationer? Och i så fall: Vad innehåller den planen?