För snart 10 år sedan, den 14 november 2008 fick jag och några duktiga medarbetare möjlighet att starta vårdcentralen Hansahälsan med finansiellt stöd av några gotlänningar och Länsförsäkringar Gotland som på den tiden hade ett riskkapitalbolag som gick in i verksamheter de bedömde var bra för Gotland och helst även för landsbygden.

Vi hade redan från början en strategi att starta upp en vårdcentral i Roma där vi visste att Regionen under en längre tid haft problem med driften men vi behövde ha en bas att utgå ifrån som blev Visby där vi hade tillgång till lokaler sedan tidigare.

Som många säkert kommer ihåg blev det ingen start i Roma så därför är vi många som nu glatt oss åt att Unicare som numera driver vårdcentralen fick möjlighet att starta upp i Klintehamn i höstas. Engagemanget på landsbygden blev verklighet även om det tog några år längre än vi tänkt.

Vi kämpade under flera år med att få en ekonomi i balans och fick god hjälp av Konkurrensverket. Det ledde senare fram till att Regionen beslutade att gå oss till mötes när det gällde att ge oss samma ersättning som sina egna drivna vårdcentraler i efterhand när de inte klarat driften med de givna ramarna.

Den 7 februari beslutade nämnden på förslag från tjänstemännen att upphäva det beslutet och lutar sig mot att ”det kan tolkas som otillåtet statsstöd”.

Om man vill lägga en politisk vinkling av detta beslut så skulle det passa det rödgröna styret som ”hand i handsken” att bli av med en privat aktör i den gotländska primärvården då jag har svårt att se hur vårdcentralen på sikt ska kunna leverera en bra kvalitet och överleva med den ersättning som regionens egna vårdcentraler inte klarat sig på under många år.

Om man istället vill lägga en mer positiv vinkling på beslutet kan det vara så att tjänstemän och politiker fått kalla fötter och inte vill riskera att hamna i en situation där man delat ut otillåtet statsstöd.

Om det är så att beslutet har sin grund i det sistnämnda har politiken en möjlighet att redan nu och framåt ge tilläggsanslag till både offentligt och privata vårdcentraler i nivå med den ersättning som i slutändan ändå behövs för att kunna bedriva den vård som medborgarna har rätt att kräva. Om man inte gör det så finns det en uppenbar risk för att Regionen får driva alla vårdcentraler på ön själva i framtiden och med historien som grund kommer de inte att vara placerade på landsbygden.