Forsviden Naturreservat och Natura 2000 område i Othem har en yta på ca 200 hektar. Det är del av ett mycket större sammanhängande område med höga naturvärden som sträcker sig från Hangvar i norr över Othem och Tingstäde till File Haidar i söder.

Öbor och turister hittar tyvärr inte hit så ofta. Vägskyltar och P-platser saknas. På Länsstyrelsens hemsida hittar du både karta och information! Omkringboende i socknarna vandrar gärna på stigarna och njuter av omväxlande och tyst natur. Förutom lågväxande hällmarkstallskog, betad skog, öppna hällmarker och agmyrar finns här gott om skyddsvärda växter, insekter och fåglar.

Örnar häckar här i en livsmiljö av ostörda och obetydligt exploaterade marker.

Denna biologiska mångfald behöver skydd mot storskalig exploatering för att arterna ska kunna överleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation.

Forsviden Vind AB ansöker här om att bygga en gruppstation med 17 vindkraftverk med en höjd på 210 m. Ärendets rättsliga prövning pågår sen flera år och bereds för närvarande av Mark och Miljödomstolen. Omkringboende fastighetsägare är mycket oroade för ljud, skuggor och risker för fågellivet som en stor vindkraftpark medför och att området därmed förlorar värde för både människor och djur.

Gotland är ett av Sveriges tre minsta landskap. Med 130 vindkraftverk i drift lämnar vi redan ett stort bidrag till den förnybara elkraften, för öns behov och nationellt. Fortsatt utbyggnad av vindkraft förstör natur som berör hela Gotlands framtid. Detta kan undvikas genom att på allvar styra vindkraftutbyggnad till områden utan höga naturvärden.

Är det rimligt att ett litet antal skogsägare tillåts förstöra natur som kan ge Gotland stora framtida möjligheter? Ett allt större intresse för naturturism ger på sikt många nya arbetstillfällen. Färdigbyggda vindkraftparker ger bara jobb åt ett fåtal servicetekniker.

Varför vandra i Grekland om du kan göra det klimatsmart på Gotland där det än finns kvar oexploaterad natur? Det är den gotländska naturen och kulturen som år efter år lockar hit alltfler turister.

Var rädd om den!