För tio år sedan befann sig Försvarsmaktens helikopterverksamhet i en allvarlig säkerhetskris. Detta föranledde Försvarets Haverikommission att företa en utredning av säkerhetskulturen i helikoptervapnet. Detta var bakgrunden till att Liberalerna förra veckan begärde att Haverikommissionen skulle göra en motsvarande granskning av problemen med Sjöfartsverkets helikoptrar. I denna vecka beslutades att en sådan granskning skulle komma till stånd.

Det har, inte minst från ledningen i Sjöfartsverket, påståtts att problematiken bottnar i en avtalstvist gällande arbetstiden för helikopterförarna. Vår misstanke är att detta är en förenklad bild av problematiken. Anställda vittnar om flera omorganisationer, växande administration och bristande ledning. Av det skälet hoppas vi nu att Sjöfartsverket snabbt ska kunna få stöd genom Haverikommissionens utredningsarbete.

På sikt bör staten se över hur man ska samordna de olika myndigheter som bedriver helikopterverksamhet. Det behöver inte handla om sammanslagningar, men de stuprör som nu i stort råder mellan Försvarsmakten, Polismyndigheten och Sjöfartsverket är inte till gagn vare sig för kostnadseffektivitet, flygsäkerhet eller stöd till civilsamhället.

Sedan den 1 december 2017 är Sjöfartsverkets helikopterstation i Visby övergiven. Stationen är den mest centrala av fem stationer och något exakt datum för när verksamheten där kan återupptas kunde inte ges när Försvars- och Trafikutskotten informerades för en vecka sedan.

Försvarsmakten och den civila sjöfarten betalar årligen en kvarts miljard för en god och fungerande sjöräddning. Båda blir starkt lidande när insatstider förlängs eller insats överhuvudtaget inte kan genomföras.

Vi nås nu av nyheten att Sjöräddningssällskapet på Gotland också har problem med bemanningen och att den nyligen tillförda räddningsbåten nu saknar behörig förare.

Gotland har ett större behov av sjöfart och därmed sjöräddning än någon annan landsända. Den situation som nu råder, när förhållandena på Östersjön är som svårast, är helt oacceptabel. Liberalerna kräver nu att regeringen skyndsamt agerar för att tillräckliga resurser kommer på plats.