Svar på Centerns replik angående avsteg från artskyddet.

Centern skriver att Gotland har gott om kungsörn och refererar till Naturvårdsverket (samma verk som anger att hänsyn ska tas med minst 2-3 km till örnbon). Centern menar att ett sådant bestånd inte varit möjligt om vindkraften varit ett stort hot. Det må vara sant men gäller naturligtvis bara för dagens utbyggnad och lokalisering av vindkraften på ön. Vi vet att vindkraften årligen dödar cirka 20 örnar. Med en fortsatt utbyggnad i örntäta områden som Forsviden riskeras ökad dödlighet och då hotas även populationen i ett större geografiskt område. Hotet förstärks av det faktum att när enstaka örnar dödas eller skräms iväg övertas reviren av inflyttade örnar som i sin tur råkar illa ut. Det perspektivet saknar Centern.

Centern nämner att vanliga dödsorsaker på Gotland är elstolpar, illegal jakt med mera. Men att det finns andra hot är ingen ursäkt för ytterligare ökad dödlighet på grund av vindkraft. Att som Centern påstå att populationen inte hotas om enstaka örnar dödas saknar vetenskaplig grund.

Inte heller stämmer det att ett riksintresse för vindbruk innebär att området är särskilt lämpat, det betyder bara att området ska skyddas från annan användning som kan hindra vindbruk. Vid utpekandet har ingen hänsyn tagits till naturvärden. Det är först i tillståndsprövningen som det avgörs om platsen är lämplig eller inte. Det ska för övrigt påpekas att Forsviden samtidigt är riksintresse för naturvård och rörligt friluftsliv och delvis Natura 2000-område.

Centern hävdar att vindkraften går före allt. Jag vill då citera översiktsplanen, undertecknad av Eva Nypelius, som bland annat säger ”det ställs stora krav på hänsyn till andra intressen vilket innebär att långt ifrån all utpekad mark kommer att kunna bebyggas med vindkraftverk”.

Gotländsk vindkraft uppfyller inte Bra Miljöval då den hotar rödlistade arter. När Centern förespråkar ännu mer felplacerad vindkraft gör den miljöarbetet på Gotland en björntjänst.