Svar angående vattennivån i Tingstäde träsk.

Vad gör länsstyrelsen för att bevara Tingstäde träsk och omkringliggande våtmarker för kommande generationer? Det var frågan i en insändare som tidigare publicerats här i tidningen. I insändaren belystes också problematiken kring den ansträngda vattensituationen på Gotland.

I stort har länsstyrelsen i alla de prövningar och ärenden vi hanterar ett ansvar att bevaka både enskilda och allmänna intressen, likaså i ärenden som berör Tingstäde träsk. I de domstolsprövningar som bland annat berör täktverksamheter har länsstyrelsen en viktig roll. I förra veckan redogjorde vi för vårt ställningstagande till Cementas ansökan om fortsatt kalkbrytning.

Länsstyrelsen anser att Cementas ansökan om utökad täktverksamhet ska avslås då den riskerar att påverka både naturvärden och den framtida vattenförsörjningen för ön.

I remissvaret till mark- och miljödomstolen påtalar länsstyrelsen att den planerade verksamheten påverkar möjligheterna till fortsatt grundvattenuttag i Slite och utgör en risk för den långsiktiga användningen av Tingstäde träsk som vattentäkt. Utöver vattenförsörjningen anser länsstyrelsen att den planerade verksamheten också riskerar att ändra förutsättningarna för naturvärden inom riksintresset för naturvård.

Länsstyrelsen har ingen övergripande handlingsplan där bevarandet av själva Tingstäde träsk står i centrum, däremot arbetar vi aktivt med det långsiktiga skyddet av områden runt träsket. Ett exempel är att vi för en tid sedan föreslog att ett större område öster om träsket skulle klassas som Natura 2000-område. Länsstyrelsen är också i slutfasen med att ta fram en vattenförsörjningsplan för hela Gotland. Syftet med planen är att säkra den framtida vattenförsörjningen för ön.

Sammanfattningsvis kan vi säga att Tingstäde träsk är en mycket viktig resurs för det allmänna dricksvattennätet på Gotland, dessutom fungerar träsket som badplats och rekreationsområde för boende och besökare. Därför måste vi alla – länsstyrelsen, regionen och allmänheten – ta ansvar för att bevara platsen till kommande generationer.