Det finns en ansökan hos miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) om byggande av ett privat minireningsverk för 15 fastigheter. Reningsverket ska ta emot både BDT-vatten och WC-avlopp samt har bräddningsfunktion. Förr var minireningsverk helt otänkbart för MHN. Ny policy hos MHN? Kan MHN ge ett klarläggande om detta och hur bräddningsproblematiken hanteras?

Regionen har i sitt eget avloppssystem funktioner för bräddning av orenat avloppsvatten från reningsverken. Bräddning innebär att när avloppsvattnet inte kan tas om hand av reningsverket för att renas på grund av att pumpar inte fungerar, stopp i ledningarna eller överbelastning. I dessa fall leds avloppsvattnet istället i en extra ledning orenat ut i Östersjön, som i Valleviken.

Rimligen ska bräddningsledningen i ansökan gå till en avloppstank på minst 15 kbm, en kbm per fastighet. Tankens avloppsvatten körs till regionens reningsverk alternativt pumpas in i minireningsverket då minireningsverket fungerar igen. Ansluts fler fastigheter måste lagringskapaciteten proportionellt utökas. Enskild fastighetsägare får inte till sin avloppstank ha bräddning. Men är man tillsammans 15 fastighetsägare får man ha bräddning av orenat avloppsvatten från sitt minireningsverk. Hur stämmer det med kravet att en avloppsanläggning inte får medföra fara för hälsa och miljö enligt Miljöbalken? Kolla vad Åstorps kommunfullmäktige beslutat om minireningsverk och ledningsdragning; Inga minireningsverk och istället kommunala ledningar.

Det har pratats om att andra fastighetsägare utöver de 15, kan få koppla in sig på minireningsverket och att obebyggda tomter endast kan få bygglov om de ansluter sig till minireningsverket. Hur reder man ut ledningsdragning i mark tvärs genom tio olika trädgårdar för att komma till reningsverket? Vägar i området ligger på samfälld mark och fordrar enighet av 20 markägare inför grävning. Man kan konstatera att Regionen inte kan tvinga ägaren till minireningsverket att ta emot avloppsvatten från andra fastigheter. Dessutom kan vi anta att Lantmäteriet enligt Anläggningslagen nog inte kommer se nyttan för enskild fastighetsägare att ansluta till privat minireningsverk, när alternativ finns för enskild fastighetsägare att på egen tomt bygga tvåkammarbrunn med infiltration för BDT-vattnet samt uppsamlingstank för WC-avloppet.