Sjukvården på Gotland har som andra landsting stora utmaningar framför sig. Befolkningen blir äldre med fler friska år. Med ålder så ökar dock också sjukdomarna och de medicinska landvinningarna förlänger livet ytterligare. Vårt ö-läge gör att vi måste bedriva en stor verksamhet på egen hand som akutsjukhus samtidigt som vi är beroende av samarbete med andra sjukvårdsområden.

Kompetens och kontinuitet är ledord som är betydande för ett kunskapskrävande område som vården, därför är medarbetarnas möjligheter till utveckling och goda arbetsvillkor avgörande för kvalitén på vården. Det finns skickliga yrkesutövare inom varje gebit men de får inte alltid användning av sin kapacitet fullt ut. Goda arbetsvillkor innebär inte bara lön utan också att känna delaktighet och tillit. Befogenhet och ansvar ska följas åt. Det behövs en nystart där medarbetarna får ge uttryck för hur ledning och organisation ska utformas för att ge bästa möjliga stöd till verksamheten och därmed patienten.

Primärvården, den nära vården, är porten till stora delar av vården. Primärvården behöver resurser till ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Det handlar om livsstilsförändring så att livskvalitén för gotlänningar kan utvecklas positivt och sjukdomstillfällen begränsas.

Vi behöver också här ge goda och likvärdiga arbetsvillkor till medarbetarna samtidigt som vi måste öka tillgängligheten för de som söker vård. Nya digitala tjänster behöver utvecklas och användas på den lokala vårdcentralen – likaväl som att den fysiska öppettiden behöver ökas med kvälls-/helgmottagning. Detta ska vi göra tillsammans med medarbetarna och en förutsättning är att vi kan behålla och rekrytera kompetens.

Samarbetsformerna mellan socialtjänst och sjukvård måste bli ännu bättre. Det finns multisjuka personer som pendlar mellan hemmet och sjukvården på grund av brister i vårdplaneringen. Ansvaret för planering behöver bli tydligare och kanske koncentreras.

Detta är områden som vi ser som högt prioriterade men också specialistsjukvården på fastlandet behöver genomlysas för bästa möjliga vård till rätt kostnad.

Ska vi klara detta så behövs engagemang och tillit från alla och att vi tar till vara den kraft och kompetens som finns i organisationen. Vi är beredda att lyssna så att vi tillsammans kan skapa förutsättningar för en god tillgänglig vård.