Ett samgående av Byggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden till en Miljö och byggnämnd bidrar till enkelhet och tydlighet i ett kundperspektiv. Det är i dag två mindre myndighetsnämnder med en gemensam förvaltning. Vid det här samgåendet, som vi i Alliansen kommit överens med Socialdemokraterna om, utökas nämnden till tretton ledamöter för att säkerställa att kompetens inom politiken finns med från båda tidigare nämnderna. Denna kompetens kompletteras givetvis med utbildning i början av mandatperioden, precis som vi brukar.

Det har många fördelar att en och samma nämnd får det politiska ansvaret att i sina beslut göra nödvändiga avvägningar mellan de olika lagstiftningarna Miljöbalken och Plan- och bygglagen. I dag hanteras många ärenden i båda nämnderna. Att en nämnd fattar besluten ger bättre helhetssyn och tydlighet, effektivitet och rättssäkerhet – det gynnar alla gotlänningar och andra som vill bygga på ön.

Byggnadsnämnden lyfter också fram att en flaskhals i bygglovshanteringen är att de får vänta på remisser från MHN. Det slipper vi med en gemensam Vi ser också stora fördelar med att miljöfrågorna kommer in tidigt i framtagandet av planer. Gotland har unika förutsättningar med vår genomsläppliga berggrund, och tillsammans vill vi hitta möjligheter och lösningar som är bra för Gotland långsiktigt.

En gemensam nämnd innebär också en viss rationalisering av förvaltningsledningens arbete genom endast en nämnd och därmed en budget och en verksamhetsplan, delårsrapport med mera.

Från fackens sida har man bland annat lyft oro för att det går för snabbt och det har vi full förståelse för. Denna fråga har diskuterats inom politiken tidigare men vi har då inte ansett att förändringar ska ske mitt i en mandatperiod. Därför går det nu relativt snabbt för att kunna göra förändringen vid årsskiftet och vid inledningen av en ny mandatperiod. Vi känner oss trygga med det arbete som nu sker inom förvaltningen för att omhänderta en ny nämndsorganisation. Från politikens håll kommer vi fortsatt ha förståelse för att det kommer ta tid från övrigt arbete i början. Oron som infann sig hos delar av personalen har lyssnats till och tagits väl hand om.

Regionfullmäktige kommer ta beslut om den nya Miljö- och byggnämnden, nytt reglemente samt välja ledamöter på mötet 17 december.