Riksdagsledamoten och regionpolitikern Lars Thomsson lanserar i GT 19/3 ett antal idéer för klimatomställningen som han avser att driva framöver.

Även om förslagen inte är färdigutvecklade ser Naturskyddsföreningen Gotland med förvåning på Thomssons prioriteringar. Hållbarhet och helhetssyn på miljöfrågorna lyser med sin frånvaro.

”Gör klimatmålet överordnat andra miljömål.” Så är det redan i dag. Miljömålssystemet som fastställts av riksdagen innehåller ett överordnat (!) generationsmål och 16 miljökvalitetsmål som ska vara nådda om vi ska nå generationsmålet, ett av dem är begränsad klimatpåverkan.

Det gäller bara att gå från ord till handling. Klimatet gynnas inte av publikknipande förslag som leder oss bort från generationsmålet.

”Gör om miljöbalken till en hållbarhetsbalk.” Det är den redan i dag. Miljöbalkens första mening säger att reglerna syftar till en hållbar (!) utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer har en hälsosam och god miljö. Det gäller bara att ta balken på allvar.

”Gör om artskyddsförordningen.” Thomsson menar att artskyddet inte gäller enskilda djur utan hela populationer. Ja, och det är precis så reglerna ska tolkas.

Artskyddsförordningen är den svenska tillämpningen av EU:s art och habitatdirektiv.

Naturvårdsverket skriver i ett förtydligande att det är effekten på populationen (!) som är avgörande vilket också stämmer med direktivets syfte.

Det är artens populationsstorlek och status som avgör om enstaka dödsfall riskerar att påverka populationen negativt. Att artskyddet skulle gälla enskilda djur är en missuppfattning som Thomsson bidrar till att hålla vid liv.

Thomsson skriver att Sverige ska föregå som gott exempel för övriga världen. Det skriver vi under på!

Därför ser vi med oro på hans förslag att prioritera ner miljömålen och artskyddet, eftersom det hotar höga naturvärden och biologisk mångfald.

Sverige har bättre möjlighet än andra länder att klara energi- och klimatfrågorna och en hållbar utveckling, utan att tumma på naturskyddet.

Följer vi Thomssons förslag framstår vi bara som ett dåligt exempel.

Naturskyddsföreningen menar att klimat och biologisk mångfald hänger ihop och att friska och motståndskraftiga ekosystem är en förutsättning för att klara klimatfrågan.

Samtidigt gäller det att välja åtgärder som verkligen ger effekt på de stora klimathoten och utsläppskällorna, och inte som en del förslag som nämnts, riskerar bli verkningslösa eller förvärra situationen.