Vad har tidigare privatiseringar inom arbetsmarknadspolitiken visat? Nu när det görs en omfattande neddragning hos Arbetsförmedlingen är det viktigt att dra lärdom av tidigare försök på detta område.Så här skriver Riksrevisionen gällande etableringslotsar:

”Granskningen visar att etableringslotstjänsten har en allt för bred utformning som inte ger de nyanlända ett tillräckligt arbetsmarknadsrelaterat stöd.

Dessutom är de nyanländas förutsättningar att göra välgrundade val av etableringslots begränsade. Granskningen visar också att uppföljning och kontroll av lotsleverantörerna inte fungerar tillfredsställande, vilket kan leda till att oseriösa leverantörer tillåts verka som etableringslotsar.

För att nå regeringens mål om ökad sysselsättning bland utrikes födda anser Riksrevisionen att regeringen bör tydliggöra att etableringslotsen framför allt ska vara en arbetsförberedande insats.”

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering kom fram till Regeringens tre miljarders satsning på jobbcoacher inte lett till flera jobb. Det var lika många som var inskrivna före och efter insatsen. Min uppfattning är för att lyckas med de här insatserna krävs ett välgrundat förarbete och en tydlig uppföljning och ett system som säkerställer att det fungerar rättssäkert och uppfyller de verkliga behoven som finns på arbetsmarknaden.

De forskningsresultat som doktor Daniel Fredriksson kommit fram till när han jämfört Sverige och sjutton andra välfärdsstater är att det inte finns någon evidensbaserad forskning som tyder på att det privata når bättre resultat än det offentliga. Dessutom visar hans forskning på att det blir dyrare. Oavsett om arbetsuppgifterna utförs i privat eller offentlig regi kommer behoven kvarstå och det kommer alltid finnas de som har extra behov av ett fysiskt möte.

För att lösa alla de arbetsmarknadspolitiska utmaningarna som finns i vårt samhälle är min uppfattning att det är avgörande med samverkan mellan både privata och offentliga aktörer och att omställningen får ta den tid som behövs för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Vid en alltför snabb digitaliseringstakt finns det risk att matchningen försämras och fördröjs helt enkelt för att de rätta förutsättningarna inte finns för att utföra ett rättssäkert och kvalitétsstyrt arbete.