Om kalkbrytningen tillåts öka kraftigt i Klintehamn har det stora konsekvenser för samhället. Både brytning, transporter och utskeppning från hamnen har konsekvenser för de boende. Nya jobb kommer till, andra kan försvinna. Grundvattnet kan påverkas. Det är alltså en viktig samhällsfråga som behöver ses ur många vinklar. Vi blir därför mycket förvånade och arga när vi kan läsa att miljö- och byggnämndens ordförande Eva Ahlin säger att nämnden inte ska behandla något yttrande i frågan, utan att hon låter en tjänsteman svara. Vi tycker inte det är ok. Viktiga samhällsfrågor ska hanteras av folkvalda politiker, inte enbart av tjänstemän. Det finns många miljöaspekter på denna fråga, buller, damm, vibrationer, naturvärden och kemikaliehantering till exempel. I en tillståndsprocess som denna tycker vi det är viktigt att de folkvalda bevakar medborgarnas intressen i dessa frågor. Vi anser att även Regionstyrelsen borde yttrat sej även i detta skede, precis som under fjolårets samråd.

Viktiga samhällsfrågor ska hanteras i så öppna processer som möjligt, och med möjlighet till debatt och diskussion. Vänsterpartiet anser att en bred samhällsanalys ska göras som en del av tillståndsprocessen om utökad brytning och innan någon ansökan om utökad hamnverksamhet görs.