Havs- och vattenmyndigheten har till regeringen föreslagit förändringar i fiskelagen. Dessa förändringar innebär att gotlänningarnas fiske med nät kraftigt kan komma att begränsas. Idag är det tillåtet att till husbehov lägga nät längs Gotlands kust. Med lagförslaget är den möjligheten skulle komma att innebära att det som indag är ett positivt inslag i gotlänningarnas vardag försvinner.

Direktiven i utredningen pekar på vikten av att ta särskild hänsyn till ”traditionellt fiske” vid utformningen av ny lagstiftning.Förslaget från HaV innebär dock att endast fiske med laxfällor utanför Torne älv anses vara ”traditionellt svenskt fiske”. Detta ställningstagande är anmärkningsvärt och udda mot bakgrund av det gotländska husbehovsfisket. Den geografiska avgränsningen är väldigt snäv.

Fisket ska värnas i alla deras former och det finns olika sätt att skydda. värna och utveckla fisket. Men, förbud rakt upp och ner är inte den väg vi vill se.

Vi moderater vill värna gotlänningarnas husbehovfiske som pågått i generationer. Att lägga nät från båt eller land som man gjort i alla tider. Fisket med nät är en del av den gotländska livsstilen och traditionen.