Svar på Gabriella Hammarskjölds (C) insändare ”Rörelse på recept räddar liv” 18 januari.

Vi håller med Gabriella i det mesta men tror inte att hälso- och sjukvården ensam kan lösa detta gigantiska folkhälsoproblem.

Gotlands Idrottsförbund har tillsammans med HSF (hälso- och sjukvårdsförvaltningen) fått projektmedel via Leader Gute och Landsbygdsfonden för att öka folkhälsan i två geografiska områden på Gotlands landsbygd, bygderna runt vårdcentralerna i Slite och Hemse.

Det finns mycket vi kan göra tillsammans för att öka förutsättningarna för god hälsa bland annat genom kunskapshöjning och ökad tillgång till friskvårdsaktiviteter på nära håll.

Idrottsrörelsen bedriver en stor och omfattande idrottslig verksamhet på alla nivåer och för alla åldrar. Dessa aktiviteter är ett folkhälsoarbete i sig och bidrar tydligt till ökad folkhälsa.

För idrottsrörelsen handlar folkhälsoarbetet främst om två saker, dels om att lyfta fram och synliggöra det som redan görs, dels att noga bevaka och aktivt medverka i samhällsutvecklingen.

Hittills genomförd forskning visar således att regelbunden fysisk träning påverkar såväl vårt fysiska som vårt psykiska välbefinnande. Därför måste idrottsrörelsens mål vara att kunna erbjuda glädjefylld, åldersanpassad verksamhet för idrott och motion hela livet.

Det är viktigt att lyfta fram det mervärde som idrottens föreningsgemenskap innebär, med möjlighet att träna i grupper som ger en trygg miljö med samhörighet och social gemenskap.

Det som händer just nu är att hälso- och sjukvården genom vårdcentralerna i Slite och Hemse jobbar på att få upp förskrivningen av FaR-recept för speciella aktiviteter i närområdet, uppföljning av förskrivningarna och kunskapspåfyllnad för förskrivande personal samt för statistik på förskrivningarna.

Gotlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna håller ihop projektet och samordnar alla utbildningar, föreläsningar och träningsaktiviteter som genomförs av idrottsföreningar och privata träningsaktörer på Sudret och norra Gotland.

De patienter som nyttjar sitt recept hos en idrottsförening eller annan träningsaktör som är med i projektet får en subvention på sin träning.

Effekterna vi vill uppnå med projektet är bland annat ökad folkhälsa, minskad fetma, ökat välmående både fysiskt och psykiskt samt mindre sjukvårds- och läkemedelskostnader.