Världsnaturfonden, WWF, har presenterat en rapport som återigen bekräftar att Östersjön inte mår bra. Inget av länderna i Östersjöregionen kommer att klara sina miljömål, visar rapporten. En stor del av havsbottnen är död och en ännu större del lider av allvarlig syrebrist.

Den främsta orsaken till syrebrist och döda bottnar är att Östersjön lider av övergödning. Övergödningen leder till algblomning av bland annat blåalger, som producerar nervgiftet BMAA vilket ger neurologiska sjukdomar som ALS, Alzheimer och Parkinson.

När algerna sjunker till bottnen och bryts ner förbrukas syret i vattnet, vilket leder till syrebrist. Torsken är den fiskart som drabbats hårdast av syrebristen.

Trots viktiga insatser med reningsverk, övergång till fosfatfria tvättmedel och bättre metoder inom jordbruket har Östersjöns miljö fortsatt försämrats de senaste 20 åren.

I dag är bottnarna den största källan till fosfortillförsel till Östersjön. Detta innebär att det inte räcker med att minska utsläppen av näringsämnen till Östersjön.

Det behövs aktiva åtgärder för att Östersjöns bottenmiljö ska återhämta sig. Kristdemokraterna föreslår därför att havsvatten ska pumpas ner från högre liggande syrerika lager till det syrefattiga området nära bottnen.

En sådan lösning skulle med fördel kunna kombineras med avsaltning av havsvattnet, vilket kommer att behövas då vattenbristen i sydöstra Sverige, på Öland, Gotland och flera öar troligtvis kommer att öka till följd av klimatförändringen.

Ett försök med syresättning genomfördes 2010-2012 i Byfjorden i Bohuslän.

Halten av fosfor i bottenvattnet minskade kraftigt, samtidigt som algblomningen trängdes tillbaka och livet återvände till de döda bottnarna i fjorden.

Nästa steg bör vara att genomföra en storskalig insats i Östersjön, förslagsvis att syresätta hela Bornholmsbassängen.

Ett sådant projekt skulle kosta 300-500 miljoner kronor årligen under en tioårsperiod. Kostnaden bör kunna delas med Danmark och övriga berörda östersjöstater.

Vi kristdemokrater anser att Sverige snarast ska ta initiativet till en sådan insats. Vinsterna, för hälsan, miljön och den kustnära ekonomin, är betydligt större än kostnaderna.

För 40 år sedan, innan syrebristen blev akut, låg torskfångsterna i Östersjön omkring 400 000 ton per år. I dag är vi nere kring en tiondel, 40 000 ton.

Med återställda torskbestånd skulle fiskenäringen och samhällena kring Östersjön göra en total vinst på 5 miljarder kronor årligen enbart genom ökade torskfångster.