Just nu pågår FN:s klimatmöte i Polen där världens länder ska förhandla om klimatarbetet i världen. Cementa har en konkret plan för hur vår industri kan bidra till de nödvändiga klimatförbättringarna. Men vi klarar det inte på egen hand utan det kräver samarbete med offentliga aktörer, nationellt och på Gotland.

För snart ett år sedan skickade Cementa in ansökan om fortsatt brytningstillstånd för kalksten till mark- och miljödomstolen, och nu har remissinstansernas synpunkter inkommit. Vatten och naturvårdsfrågorna är de viktigaste, den uppfattningen delar vi på Cementa. En oro som lyfts fram handlar om hur den ansökta verksamheten påverkar Tingstäde träsk och om vatten från sjön kan rinna ner i berggrunden och mynna i Cementas täkt öster om Tingstäde.

2016 och 2017 har vi bland annat gjort provpumpningar, borrhålsfilmningar och studier av grundvattennivåer och resultaten har använts i en omfattande grundvattenmodellering. Detta visar entydigt att Tingstäde träsk inte löper någon risk att dräneras. Grundvattennivåerna på västra delarna av File hajdar ligger högre än sjön vilket innebär att grundvattenströmningen går från File hajdar till Tingstäde träsk och inte tvärtom. Om det hade funnits ett flöde österut från Tingstäde träsk hade detta varit tydligt i såväl Cementas täkt som Region Gotlands brunnar vid File hajdar. Situationen är oförändrad sedan 70-talet innan täktverksamheten startades.

Cementa har minskar sin konsumtion av kommunalt vatten med över 30 procent de senaste åren och vi planerar att ta ansamlat vatten från Västra brottet till cementtillverkningen. Samtidigt avser vi att förstärka öns dricksvattensituation genom att upplåta ett befintligt vattenmagasin där vi kan lagra vatten under den nederbördsrika vinterperioden.

Utöver att vara en av de största privata arbetsgivarna på ön så har Cementa i Slite har också en avgörande roll i hållbarhets- och klimatarbetet. I dag är vi en av världens mest miljöanpassade cementfabriker med en målsättning om klimatneutralitet till 2030. Men även om vi har minskat utsläppen mer än de genomsnittliga cementproducenterna så behöver vi göra mycket mer. Det kräver långsiktighet och tillgång till stabil elförsörjning som råmaterial.

I dag håller jag och mina kollegor ett informationsmöte om klimatarbetet, täktansökan och påverkan på vattnet för intressenter på Gotland, däribland myndigheter, lokala politiker, och intresseorganisationer. Här finns djup sakkunskap och expertis. Men ska vi lösa klimatfrågan så behöver vi alla lyfta blicken från de isolerade sakfrågorna. Byggmaterial som cement och betong kommer att fortsätta efterfrågas. Vi är övertygade om att industrin, vattenförsörjning och naturvärden kan gå hand i hand. Ska vi ha en fortsatt samhällsutveckling, bevarande av natur och socialt välmående så behövs många typer av kompetens, som i många fall redan finns på Gotland.

Vi ser Cementa som en långsiktig och integrerad del av det gotländska samhället och vi hoppas kunna driva vår verksamhet vidare och bidra både till klimatarbetet och till utvecklingen på ön.