Regionen letar grundvatten och Lojsta hör till de områden som är aktuella. Man har genomfört en begränsad provpumpning under 2018 och vill fortsätta under 2019 men då kräver Länsstyrelsen att Mark och Miljödomstolen ger sitt tillstånd. Den processen är under uppstart med hjälp av konsulter och jurister. Själva borrhålet ligger alldeles intill ett Natura 2000-område, skyddat på grund av förekomsten av uppträngande grundvatten.

Vi som bor och verkar i Lojsta vet sedan tidigare provpumpningar under 70-, 80- och 90-talet att våra privata brunnar påverkas när kommunen försöker ta ut grundvatten i större skala.

Utöver våra lokala intressen finns det en rad fakta som talar mot ytterligare provpumpningar i Lojsta.

1. Den provpumpning av 160 m3/dygn under 22 dygn som genomfördes sommaren 2018 indikerade att man redan efter tre veckors pumpning får en accelererande avsänkning av grundvattennivån. Den visade också att vattnet har besvärande smak och lukt.

2. Borrhålets läge intill ett Natura 2000-område gör att även provpumpning kräver dom i Mark och Miljödomstolen vilket medför betydande merkostnader.

3. Om tillstånd ges för provpumpning kommer det att vara kopplat till ett omfattande och kostsamt kontrollprogram som skall visa att ingen påverkan sker i Natura 2000-området.

4. Om provpumpning kan genomföras utan någon påverkan i Natura 2000-området ska en ny vattendom sökas för permanent uttag och då måste regionen kunna visa att alternativ saknas och att just detta grundvattenuttag är både bättre och billigare än tex avsaltning eller magasinering. Länsstyrelsen bedömer det som mycket svårt att få ett sådant tillstånd på den här platsen.

5. Om man lyckas passera alla dessa nålsögon och slutligen får en vattendom så är den inte att betrakta som särskilt säker eftersom skyddet av Natura 2000 är starkare och om något händer där som kan ha med vattenuttaget att göra kommer tillståndet att dras in.

6. Om Regionen får en dom för permanent grundvattenuttag ska ett vattenskyddsområde inrättas och detta kommer att påverka ett antal stora djurgårdar och betydande arealer jordbruksmark. Prejudicerande domar finns på att detta kommer att innebära mycket höga skadeståndsbelopp.