Efter mediauppmärksamheten kring PRO:s remissupplaga om ”Hela vårt Gotland ska leva” har vi tagit del av deras krav på de politiska partierna på Gotland. Vi är medvetna om att detta är en preliminär version. Med tanke på att även vi är inne på att formulera våra vallöften vill vi redan här återkoppla hur vi ser på några av förslagen i förhoppning om en utvecklande debatt kring dessa viktiga frågor.

Vi tycker att skriften ger en mycket relevant bakgrund till utmaningarna som vården och omsorgen för äldre står inför. Många av de krav som formuleras stödjer vi till fullo. Så har vi redan idag agerat kraftfullt för att staten i högre utsträckning ska beakta Gotlands unika ö-läge när det gäller sjukvårdens finansiering. Vi har inte bara varit drivande i att trygghetspunkterna på landsbygden inrättades för några år sedan, utan ser också stora möjligheter att vidareutveckla dem. Det krävs en bred kompetens och stabil bemanning på vårdcentralerna och regelbundna läkemedelsgenomgångar är av största vikt.

En hjärtefråga för oss är att äldre ska få i sig tillräcklig och god mat och anser undernäring bland äldre vara ett underskattat samhällsproblem. Där ser vi behov av ännu mer omfattande insatser än vad som föreslås vilket vi tänker återkomma till i en särskild artikel.

PRO föreslår att den som fyllt 80 själv utan biståndsbedömning ska få avgöra när inflyttning till äldreboende känns aktuellt. Det finns även ett förslag om att personer som fyllt 75 fritt ska kunna förfoga över serviceinsatser upp till nio timmar per månad utan biståndsprövning. Vi ser inte att ålder i sig är ett bra mått som grund för beslut till dyra samhällsinsatser. Vi värnar om att samtliga som är i behov av dessa insatser ska kunna få dem även om man inte har nått upp till en viss åldersgräns. Om pengarna ska räcka krävs därför en biståndsbedömning anser vi.

Ett av de största problemen bland äldre som skriften också berör anser vi vara ofrivillig ensamhet. Vi vill kunna bredda diskussionen till att handla om mer än föreslagna ändringar kring bidrag och taxor för regionens verksamheter riktade till äldre. Vi vill fortsätta samarbeta med alla de ideella organisationer, kyrkor och andra krafter som idag gör ett fantastiskt arbete genom att skapa mötesplatser. Vi vill även utveckla verksamheten ”Seniorernas mötesplats” som drivs i samarbete mellan Region Gotland och frivilliga i Slite, Hemse och Visby. Det behövs också ett brett rådslag för att se hur vi tillsammans kan bryta ensamheten.