Sysselsättningen på Gotland ökade med 1,8 procent mot riksgenomsnittet på 3,2 procent enligt Entreprenörskapsforums sysselsättningsindex. Därmed placerar sig Gotlands län på plats 18 av Sveriges 21 län. Entreprenörskapsforum har studerat sysselsättningens utveckling i samtliga Sveriges kommuner och konstaterar att 85 procent av alla nya jobb skapas i det privata näringslivet.

Regeringen Reinfeldt har som övergripande mål att återupprätta den så kallade arbetslinjen. Den förda politiken syftar till full sysselsättning. Men hur skapas och försvinner egentligen arbetstillfällen och vilka lärdomar kan vi dra av det?
I Entreprenörskapsforums sysselsättningsindex studeras sysselsättningsutvecklingen i Sverige. Statistiken baseras på uppgifter från Statistiska centralbyrån och avser 2007, det senast tillgängliga året där siffrorna finns redovisade på kommunnivå.

Bäst placerar sig Haparanda kommun i Norrbottens län, där sysselsättningen i privat sektor ökade med 9,3 procent på ett år, följt av Nynäshamn i Stockholm och Pajala i Norrbotten, båda 8,1 procent.
Sysselsättningsindex visar också var sysselsättningen skapas respektive försvinner. I genomsnitt byter två av tio inom privat sektor arbetsplats under året.
Gotland hamnar över riksgenomsnittet på 22,5 procent, knappt 25 procent bytte jobb under året.

Från studien kan tre lärdomar lyftas fram.
"Jobben skapas i det privata näringslivet. Den privata sektorn är dubbelt så stor som den offentliga och av alla nya arbetstillfällen skapas 85 procent i det privata näringslivet. Samtliga svenska län hade också en positiv utveckling av sysselsättningen i privat sektor, medan sysselsättningen i offentlig sektor minskade i hälften av länen.

"Den privata sektorn har en hög sysselsättningsdynamik. Över vart femte privat arbetstillfälle omsattes under 2007: nya arbetsplatser skapades medan andra växte, minskade eller försvann helt. Förändringstrycket är högt i privat sektor.
"Sysselsättningen växer mest i småföretagen. Kommuner med en hög andel mikro- och småföretag påverkas mindre av sysselsättningsminskningar än kommuner med högre andel storföretag. De kommuner där sysselsättningen ökar i småföretag får också en mer framskjuten placering i index.
I Entreprenörskapsforums sysselsättningsindex framgår var och i viss mån varför sysselsättningen ökat i Sveriges kommuner. Vi hoppas att detta kan komma till användning när sysselsättningspolitiken utformas på regional och kommunal nivå.
Det står klart att när det gäller sysselsättningstillväxt handlar det främst om att skapa förutsättningar för mindre företag att etablera sig och växa i kommunerna.
Anna Kremel,
doktorand
Entreprenörskapsforum
Pontus Braunerhjelm,
professor och VD
Entreprenörskapsforum