Till Mark- och miljödomstolen skriver länsstyrelsen att ansökan måste kompletteras då det finns motstridiga och bristfälliga uppgifter gällande vattenverksamheten. Miljöskyddshandläggare Lena Kulander kommenterar yttrandet på myndighetens webbplats:

– Verksamheten gränsar bland annat till Natura 2000-området Hoburgsmyr, och ansökan måste visa att brytningen inte påverkar det området negativt.

Däremot ser man positivt på den del som gäller Nordkalks förslag att låta en del av vattnet gå tillbaka till den kommunala vattenförsörjningen, och bolagets vilja att utreda alternativ som bevattning av åkermark eller infiltration till grundvattnet om återinförsel inte blir möjlig.