I dag bedöms öns bostadsmarknad som helhet vara i balans. Dock råder det fortsatt brist på bostäder i Visby. Anledningen till den väntade obalansen är brist på bostäder i tätortsnära lägen. Bedömningen baseras på den alltmer centraliserade arbetsmarknaden som gör att efterfrågan på bostäder är störst i Visby och i tätortens närområde. Utanför Visby är bedömningen att bostadsmarknaden fortsatt kommer att vara i balans.

I analysen konstateras att länets popularitet bland fritidshusköpare har ökat trycket på bostadsmarknaden och lett till att bostadspriserna skjutit i höjden. Antalet fritidshus är högt och utgör över 40 procent av samtliga bostäder. Ytterligare ett problem som uppmärksammas är att en kapitalstark grupp människor köper upp fastigheter inom länet och sedan bara använder dem under en kortare period.

Under 2017 ökade bostadsbeståndet med totalt 240 bostäder vilket är en minskning från 2016 då antalet var 285. Totalt bedömer Region Gotland att 1 032 bostäder kommer att påbörjas under 2018 och 2019 varav största delen i Visby eller dess direkta närhet. Enligt regionen är det främst finansiella hinder som begränsar ett ökat bostadsbyggande.

Det totala bostadsbeståndet på Gotland består av cirka 28 500 bostäder med småhus som dominerande boform med 60 procent.

Det är länsstyrelsen som på regeringens uppdrag svarar för analysen som lämnas till Boverket.