Det finns flera exempel på allmännyttiga bostadsbolag som satsar på nyproduktion av bostadsrätter. Att bygga och sälja direkt ger snabbare vinst, och pengar behövs till renovering av lägenheter som byggdes under miljonprogrammets tid.

I augusti var Gotlandshems styrelse på studieresa till Växjö, Jönköping och Oskarshamn för att se hur de kommunala bostadsbolagen arbetar. Efter det har tankarna om att förändra Gotlandshem tagit fart. I september lämnade Miljöpartiet in en fullmäktigemotion om att ge Gotlandshem möjlighet att bygga bostadsrätter. Nyligen skrev de fyra socialdemokraterna i Gotlandshems styrelse i en insändare att de förutom bostadsrätter även vill pröva andra upplåtelseformer.

– Vi har inlett en diskussion med ägaren, Region Gotland, om att få bygga annat än bara hyresrätter. Det kräver en ändring av ägardirektivet, och jag hoppas att det kan vara klart till vår bolagsstämma i mars, säger Mats Ågren.

Artikelbild

| Enhetligt. Hittills har Gotlandshem inte byggt annat än hyresrätter. Bilden är från de senaste projekten på A 7-området.

Andra upplåtelseformer som kan bli aktuella är, förutom bostadsrätter, ägarlägenheter och kollektiva hyresrätter.

En kollektiv hyresrätt är ungefär som kvarteret Kakelugnsmakaren på Terra Nova. Gotlandshem äger kvarteret men de boende hyr hela området genom Boföreningen Kakelugnen.

En ägarlägenhet skulle ge den boende möjlighet att äga sin lägenheten även om den ligger i ett hyreshus som Gotlandshem äger. Det skulle ge bolaget möjlighet att blanda boendeformer i samma hus.

Mats Ågren ser flera fördelar med att blanda upplåtelseformer.

Artikelbild

– Områden med både bostadsrätter och hyresrätter skulle ge ett mer blandat boende för både de med bättre eller mindre bra ekonomiska förutsättningar.

Han tror dock att hyresrätter kommer att utgöra den största delen av nyproduktionen även i framtiden.

I en motion 2015 lanserade Vänsterpartiet ytterligare ett alternativ, som fullmäktige tillstyrkt. Partiet fick i september 2016 gehör för idéerna om kollektivboende och regionstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att planera för att pröva möjligheten med kollektivhus i någon framtida markanvisning.

Det är inte bara kommunala bolag som trycker på om nya upplåtelseformer. Den senaste tiden har nyproducerade bostadsrätter blivit svårare att sälja på vissa orter, bland annat i Stockholm. Bostadsbolagen efterlyser nya upplåtelseformer, och ett alternativ som diskuterats är att bygga lägenheter som efter en inledande period som hyresrätter ombildas till bostadsrätter. De som propagerar för den formen framhåller att det skulle ge svaga grupper, exempelvis unga som söker sitt första boende, bättre möjligheter att komma in på bostadsmarknaden.