De flesta boende och besökare på Gotland får sitt vatten via regionens distributionsnät. Vatten som kommer från ytvattnet från Tingstäde och Bästeträsk samt från grundvatten från borrade brunnar. Under de senaste åren har medelnederbörden legat på runt 500 mm, men under 2015 och 2016 låg nederbördsnivåerna under medelvärdena enligt uppgifter från vattenverken i Visby. Hittills under 2018 har nederbördsnivåerna hamnat på normala nivåer vilket gör att grundvattentäkten i Visby för närvarande ligger på en normal nivå för årstiden samt att grundvattentäkten i Stånga ligger över normal nivå, enligt uppgifter från region Gotland. Dessutom är Tingstäde träsk fullt just nu vilket det inte varit sedan tre år tillbaka. Trots det är det viktigt att spara på vattnet och regionen ger därför några tips (se faktaruta) på hur man ska gå tillväga. De senaste 20 åren har det införts bevattningsförbud från mitten av juni till mitten av augusti i några eller alla socknar med kommunalt dricksvatten. De senaste två åren har bevattningsförbudet trätt i kraft tidigare i vissa socknar på grund av vattenbristen. Prognosen för i år är att det inte kommer att bli ett tidigareläggande av bevattningsförbudet, men om så sker informerar regionen om det i god tid på sin hemsida. Trots det relativt gynnsamma vattenläget för i år så uppmanar regionen dock alla boende och besökare till att fortsätta med att spara på vattnet.