Brottsligheten ökar och den blir värre – påstås det. Det är nog inte riktigt sant. Men att det förekommer att folk begår brott och att många brott är grova och orsakar enskilda ett oerhört lidande och samhället mycket skada – det är sant. Och – ökning eller inte – vi bör göra allt vi kan för att 1: förhindra att brott begås och 2: beivra brott när väl sådana begås. Jag tror att det så långt inte är särskilt många som säger emot.

Men bilden blir mer splittrad i frågan hur vi ska bemöta brottsligheten. Särskilt stort blir gapet mellan vad som kan utläsas av vetenskap och beprövad erfarenhet och vad man får till livs när man lyssnar på politikernas ofta populistiska utspel. För de senare är fakta inte av intresse. Kan man vinna en röst får tydligen priset vara hur högt som helst. Och det gäller alla – det är inte så att något parti har hederligare politiker än andra.

Fakta är följande.

* Hårdare straff leder inte till minskad brottslighet.

* Hårdare straff har inte stöd i det allmänna rättsmedvetandet.

* Hårdare straff riskerar att underminera hela det straffrättsliga systemet.

Ett civiliserat påföljdssystem, som det svenska, bygger bland annat på att systemet ska vara stabilt och förutsebart över tid. Det innebär vidare att det ska råda en proportion mellan ett brotts allvar och påföljden. Och, sist men inte minst, alla bedömningar ska göras med hänsynstagande till humanistiska grundvärderingar. Allt detta kan raseras med plötsliga populistiska straffskärpningar för brott som för dagen råkar vara aktuella i den politiska debatten.

Förvånande är kanske att ropen på hårdare straff alltså inte har stöd i det allmänna rättsmedvetandet. Om man ställer frågan rakt av i mer allmänna ordalag får ropet stöd. Men om man lämnar mer information i ett konkret fall blir resultatet tvärtom. Ju mer informerad man är desto mildare straff är gemene man beredd att utdöma. Våra domstolar dömer alltså ”strängare” – inte ”mildare” – än allmänheten vill. Det är alltså fakta.

Hårdare straff minskar inte brottsligheten. Det är inte bara en gammal utan även en väl underbyggd sanning. Vill man – och det vill de flesta av oss – vidta åtgärder för att minska brottsligheten finns det alltså inte någon anledning att skärpa straffen. Något som avhåller från brottslighet är däremot upptäcktsrisken – det är vetenskapligt belagt. Det innebär att kraven på flera poliser och fler synliga poliser har betydelse om man vill minska brottsligheten.