Barn- och utbildningsnämnden går åtta miljoner kronor minus 2011.

Men det är bättre än prognosen, som visade minus tjugo miljoner kronor.

- Trots att nämnden visar ett underskott med åtta miljoner så har förvaltningen har gjort ett bra arbete som kunnat minska ett befarat underskott för 2011 med tolv miljoner, säger BUN-ordförande Brittis Benzler i ett pressmeddelande och tillägger:

- Vi måste ändå fortsätta arbetet inför 2012 och alla inom förvaltningen har i uppdrag att arbete för att ha en verksamhetsnivå anpassad till budget och därmed få en ekonomi i balans.

Orsaken till det förbättrade resultatet tillskrivs områdena administration, lokaler, pedagogisk omsorg, barn- och elevhälsa och barnomsorgsavgifter.

Störst problem att få budgeten att gå ihop har grundskolorna på ön, orsakade till en del av att kostnaden för skolskjutsar blivit dyrare.

BUN har som målsättning att i den nya skolorganisationen på verka de kostnaderna, men det kommer enligt förvaltningen inte att ge full effekt förrän under 2013.