Det är Region Gotlands revisorer som genomfört en granskning av den internationella verksamheten. Revisionsfrågan har varit om regionstyrelsens styrning och uppföljning av verksamheten varit ändamålsenlig och tillräcklig. Och det menar man att den inte är.

– Det saknas struktur och man har inte koll på vad verksamheten innefattar och omfattar. Man kan inte se vad den kostar, vad den har gett eller hur många som jobbar med den. Vi saknar en övergripande kontroll, konstaterar Carin Backlund (M), ordförande för regionrevisorerna.

I det regionala utvecklingsprogrammet "Vision Gotland 2025" är ambitionen att Gotland ska vara den naturliga mötesplatsen i Östersjöområdet. Det ska ge samhällstillväxt och utveckling. De olika internationella samarbeten som pågår inom denna ram kräver insatser i form av tid, energi och resurser vilket ställer krav på styrning och kontroll.

– Det görs säkert mycket bra saker men samtidigt har man inte kunnat redogöra vad skattepengarna gått till, framhåller Carin Backlund.

Revisorerna tog in samtliga förvaltningars verksamhetsplaner för 2017 för att kontrollera om det internationella arbetet har integrerats i dessa. Inte i någon återfanns sådana moment.

De efterfrågade också en komplett lista med regionens olika internationella åtaganden och samarbeten med uppgift om bland annat projekt, projektägare, budget, egenfinansiering samt datum för projektstart och projektslut.

Detta fick man inte fullt ut. Revisorerna menar att det är problematiskt att det inte finns en struktur för att övergripande fånga samtliga internationella åtaganden. Till detta kommer vänortsvarianter.

– Det är inte riktigt klart med dessa, allt handlar om att man gärna vill ha en vänort. Det finns olika sorter, framför allt när det gäller finansiering, allt från lokala demokratiprojekt till EU-projekt. Man kan fundera över vad det ger för någonting och får titta i varje projekt vad det haft för avsikt.

Vad gäller utvärderingen konstaterar revisorerna att internationella projekt historiskt inte har följts upp och utvärderats i regionen men att ambitionen är att detta ska ske framöver, vilket fastslås i den nya antagna internationella strategin. Enligt denna ska utvärdering redovisas i nämndernas verksamhetsberättelser.

Regionen har nu till den 14 februari på sig att besvara rapporten och redovisa åtgärder. Den går också med revisorernas årsrapport till regionfullmäktige.