Socialförvaltningens ekonomi är inte i balans och bedömningen är ett underskott mot budget på 31,2 miljoner kronor.

Därför ska förvaltningen nu ta fram en ny handlingsplan i syfte att ytterligare minska kostnaderna för att på så vis minimera det förväntade underskottet för 2017.

Äldreomsorgen visar ett överskott medan det däremot är underskott för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, ensamkommande flyktingbarn och för individ- och familjeomsorgen. Det är framför allt för barn- och ungdomsvården som det väntas bli fortsatt stora underskott.

Vidare avslogSocialnämnden under torsdagen två medborgarförslag om att Region Gotland ska ha fortsatt ansvar för asylsökande personer som fyllt arton år, då det saknas lagliga förutsättningar för att ge bistånd till boende för asylsökande som fyllt arton år.

Socialnämnden beslutade också att den privata kvinnojouren Trots ska redovisa en handlingsplan för de brister som framkommit i samband med en kvalitetsuppföljning som genomfördes tidigare i år. Det handlar bland annat om att kvinnojouren ska ta fram rutiner för hot och våld samt säkra att de stödsökande inte lämnas ensamma på boendet.