Det nya miljötillståndet för Visby flygplats blev en svår nöt för miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholm. Ingen av parterna var nöjd med det beslut som togs i januari 2015. Swedavia och Region Gotland överklagade, och Försvarsmakten var missnöjd över att det militära flyget för första gången skulle begränsas av bullerkrav.

Klagomålen hamnade hos mark- och miljödomstolen, men eftersom ärendet omfattade militär verksamhet överlämnade domstolen det till regeringen för beslut.

Försvarsmakten anser att Visby skiljer sig från flygvapnets flottiljer eftersom utnyttjandet här är mindre och inte sker regelbundet. Man ville därför inte ha några bullerbegränsningar alls för sitt flyg. Nu får man det. För den militära verksamheten gäller den högsta gränsen, 90 decibel.

Artikelbild

| Begränsas. För första gången ställs bullerkrav på militärflygets verksamhet vid Visby flygplats. Militären får tillstånd för 5 750 flygrörelser per år, och vid 700 av dem får man lov att överskrida bullergränsen.

Miljöprövningsdelegationen var villig att låta militärflyget överskrida den gränsen 450 gånger per år, och räknade dessutom bort den mest bullriga delen, starter med efterbrännkammare och rotestarter (två plan samtidigt).

Naturvårdsverket tycker att det är rimligt att ställa krav på det militära flyget. Länsstyrelsen på Gotland ansåg att tillståndet var mycket generöst, och ville att eventuell bullerdämpning skulle gälla både permanent- och fritidshus.

Regeringen är ännu mer generös. Försvarsmakten får tillstånd att överskrida bullergränsen 700 gånger per år, och först om den gränsen överskridits två år i rad måste bullerdämpande åtgärder vidtas, endast för permanentboende. När krav på insatser ställts har Försvarsmakten två år på sig att vidta åtgärder.

Miljötillståndet säger att militära flyg inte ska flyga över Visbys centrala delar. Men även här finns undantag. När flygsäkerheten kräver det eller vid incident­beredskap är det fritt fram för piloten att själv välja väg.

Artikelbild

| Begränsas. För första gången ställs bullerkrav på militärflygets verksamhet vid Visby flygplats. Militären får tillstånd för 5 750 flygrörelser per år, och vid 700 av dem får man lov att överskrida bullergränsen.

Flygplatsens nya miljötillstånd tillåter 35 750 flyg­rörelser per år. 30 000 gäller civil trafik, och 5 750 den militära delen. 2 260 av dem gäller för Jas 39. Enligt den prognos som tillståndet bygger på ska militärflyget utnyttja 4 770 flygrörelser dagtid, 550 på kvällar och 430 nattetid.

Antalet militära flygrörelser är betydligt högre än vad flygvapnet hittills utnyttjat. 2011 förekom 940 militära flygrörelser på Visby flygplats, varav 429 med Jas 39. Därefter har trafiken ökat till cirka 1 300 flygrörelser 2014.

Miljötillståndet kräver att Swedavia och Försvarsmakten årligen analyserar trafiken och bedömer vilka byggnader som kan behöva bullerskyddas.