I arbetet med att öka vattentillgången på Storsudret arbetar Region Gotland med tre spår. Ett är att återanvända dagvatten som i dag går till reningsverket i Burgsvik, ett andra spår är att bygga ett mindre solcellsdrivet avsaltningsverk. Det spår som regionens tekniska direktör Patric Ramberg tror har störst potential är att omhänderta och magasinera regnvatten.

En förstudie om hur regnvatten på Storsudret kan tas om hand och magasineras är snart klar. De fem sydligaste socknarna har en yta av 147 kvadratkilometer, som det ett normalt år faller nära 72 miljoner kubikmeter regn över. För att klara Storsudrets framtida behov, där ytterligare 400 fastigheter med helårsboende är inräknat, krävs att man omhändertar en procent av regnvattnet.

Vinnova, som på regeringens uppdrag arbetar med innovation, har tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet kartlagt var en våtmark kan anläggas. Man har sökt mindre skyddsvärda områden med god infiltrationsförmåga.

– Sydost om Burgsvik finns ett intressant område. Vi har informerat markägare, men ännu är inte exakt plats bestämd, säger Patric Ramberg.

Att använda produktiv åkermark för att återskapa våtmarker är kontroversiellt. Men projektet på Storsudret handlar om att magasinera vattnet under marken. Med dammluckor under mark ska grundvattnet hållas kvar.

– Någon del får kanske en vattenspegel, men en stor del av marken över magasinet ska gå att använda som jordbruksmark, säger Patric Ramberg.

För att fortsätta arbetet har Region Gotland ansökt om åtta miljoner kronor från Vinnova och EU. För att genomföra hela projektet behövs 16 miljoner kronor.

– Någon projektplan finns inte ännu, men när vi får besked om pengarna tror jag att vi kan komma igång ganska snart, säger Patric Ramberg.

De senaste åren har vatten pumpats från norra Gotland för att försörja södra delen av ön med dricksvatten. I framtiden kan det bli tvärtom. För att lösa försörjningen på södra Gotland satsar regionen 174 miljoner kronor på ett avsaltningsverk i Kvarnåkershamn som ska vara i drift 2019.

– Med vattenmagasinet och avsaltningsverket i Kvarnåkershamn igång kan vi förhoppningsvis pumpa vatten i andra riktningen för att avlasta norra ön, säger Patric Ramberg.

Regeringen ska från 2018 satsa 200 miljoner kronor årligen på att anlägga våtmarker, bland annat för att förbättra grundvattensituationen. Satsningen kommer lägligt för Region Gotland, som redan med hjälp av SGU undersökt kring vilka grundvattentäkter våtmarker kan anläggas för att förbättra infiltrationen.

– Det finns förslag om våtmarker i Stånga, på Filehajdar, Åminne och några platser till, säger Patric Ramberg som tror att regeringens satsning blir en bra hjälp.

Våtmarker är ett av flera förslag i den VA-strategi som låg på tekniska nämndens bord i september. Ett annat är att fortsätta diskussionen med Nordkalk och Cementa om att utnyttja täktvatten som bolagen samlar upp. I exempelvis Klinthagen finns en sjö som rymmer cirka 2,4 miljoner kubikmeter vatten.

De nya idéerna gör att Region Gotland börjat överväga om det planerade avsaltningsverket i Visby kommer att behövas.

– Det skulle vara jättebra om vi klarar oss utan den investeringen. Men ännu är det för tidigt att avgöra den frågan, säger Patric Ramberg.

Region Gotland ska besluta om en ny VA-plan nästa år.