GOTLÄNNINGEN C-DEBATT Jag är mark- och växtagronom och kandiderar till riksdagen för Centerpartiet på Gotland. Vid C-stämman slogs jag av den enorma bredden av politiska frågor som avhandlades. Det område som var ett av de mest debattrika var det om utbildningsfrågor där engagemanget inom C är stort. Därför ser jag ett värde att lyfta fram några exempel på Centerpartiets syn kring utbildningsfrågor.

För det första är Centerpartiet mycket väl medvetet om den rådande lärarbristen som är på frammarsch de närmaste åren i Sverige, så även på Gotland. C bedömer att det i grunden handlar om att stärka läraryrkets attraktivitet och vill därför verka för tydliga karriärvägar, kompetensutvecklingsmöjligheter, bra lön och en mer renodlad lärarroll det vill säga ökad fokus på undervisning. Då nästan 40 procent av lärare i svenska skolan är obehöriga, finns en insikt om att lärarlegitimationen kan behöva ses över. Ett sätt att åtgärda bristen på lärare kan vara att om möjligt skapa fler vägar in i yrket. För duktiga och fler lärare krävs också en bra lärarutbildning som behöver ses över.

Centerpartiet har också många bra tankar kring nya vägar för att behålla de mindre skolorna på landsbygden i Sverige. Några exempel som lyftes fram var betydelsen av att främjandet av fjärrundervisning och digitala lösningar så att exempelvis mindre skolor som inte har ekonomisk möjlighet att ha behöriga lärare i alla ämnen på skolan ändå kan få tillgång till lärare i rätt ämnesbehörighet. Detta förutsätter en utveckling av det digitala användandet och lärandet. Det finns mycket bra erfarenheter från till exempel Stockholms skärgård och Norrlandslänen att lära sig av för Gotlands landsbygdsskolor.

Ett annat exempel värt att lyfta fram var Centerstudenters stora ansträngningar att få igenom en lång rad krav inom utbildnings- och universitetsområdet. Ett exempel var följande förslag som bifölls vid stämman: Stärk och bygg ut Yrkeshögskolan och tillför mer resurser och fler utbildningar. Att fri etableringsrätt införs och större möjlighet för yrkeshögskolor att själva utforma sina program. Att göra det enklare att få behörighet till yrkeshögskolan. Detta är förslag som jag ser kan utgöra en möjlighet för Gotland där rätt yrkesutbildningar kan vara viktiga alternativ till akademiska studier.

Även inom universitets- och forskningsområdet fick Centerstudenter igenom många bra förslag. För att ta några: Högre kvalitet i akademiska utbildningar samt förslaget om att skärpa och tydliggöra kraven för att upphöja högskolor till universitet. Inom forskningsområdet gillade jag förslag kring karriärvägar med inriktning mot undervisning och kravet om att säkra framtida forskningskompetens i grundskola och gymnasiet. Vi måste verkligen kämpa för att bibehålla en tillräckligt hög akademisk lärarkompetens i skolan och i högre studier. För C står utbildningsfrågorna i centrum.