Ledare Gotlands Folkblad Vad är viktigast för att vi ska få den bästa välfärden för barn, äldre och sjuka? Jo, det som har störst betydelse för välfärdens kvalitet är vilken personalpolitik, som bedrivs i kommunerna gentemot alla de miljoner vällfärdsarbetare, som dagligen tar hand om unga, gamla och sjuka.

Länge har kommunpolitikerna överlåtit personalpolitiken till tjänstemännen, men på senare år har allt fler kommunpolitiker börjat inse att personalpolitik är ett viktigt politikområde, som avgör välfärdens kvalitet.

I den senaste rödgröna budgeten på Gotland för 2018, har man satsat 100 miljoner kronor för att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare och för att Region Gotland ska vara en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna mår bra. Även den borgliga oppositionen har insett betydelsen av en offensiv personalpolitik och även de satsar rejält i sina budgetalternativ.

Målet måste vara en tydlig personalpolitik, som präglas av klara rutiner och strukturer, tillit, delaktighet och transparens. I Region Gotland har det några år pågått ett systematiskt arbete för att få ner de höga sjuktalen. Typiskt nog är det kvinnorna, som står för den största andelen av sjuktalen och det beror inte bara på den stora dominansen av kvinnor anställda i Region Gotland. Cirka 30 procent av sjukskrivningarna beror på lyft, fall och andra ergonomiska orsaker medan cirka 60 procent av sjukskrivningarna beror på sociala och organisatoriska orsaker. En riktig tankeställare för alla arbetsgivare är att cirka 17 procent beror på relationerna med kollegor och 17 procent på relationerna till chefer.

Det visar också hur viktigt det är att alla chefer på alla nivåer är goda ledare, som lyssnar och bryr sig om sina medarbetare. I en bra personalpolitik finns det bra stöd för chefer att kunna fungera som ledare, att de inte överlastas av administrativa uppgifter, utan kan utforma klara strukturer med god kommunikation med och till de anställda.

Inom vissa yrkesgrupper råder det personal- och kompetensbrist. Då uppstår en marknad med hyrpersonal, som gör det tre gånger så dyrt. Därför satsar regionens politiker pengar för att kunna behålla och anställa kompetent personal i bristyrken i egen regi. Regionens politiker för en framgångsrik dialog med Uppsala Universitet Campus Gotland om att de ska starta utbildningar i bristyrken. Nu senast kom besked om socionomutbildningar. Även på komvux och folkhögskolan görs många utbildningar, som bidrar till att öka kompetensen bland regionens välfärdsarbetare.

Arbetsgivaren ledar och fördelar arbetet, men alla förändringar blir bättre förankrade om de sker i samverkan med de anställdas fackliga organisationer. Kommunal, som är öns i särklass störst fackförening, har nu en ny kader av fackliga ledare, som aktivt vill förbättra för sina medlemmar. Om politikerna kan samverka med de fackliga organisationerna för att utveckla personalpolitiken kan Region Gotland bli en attraktivare arbetsgivare, kanske till och med en mönsterarbetsgivare.