LEDARE GOTLÄNNINGEN Mer av samma.

Det är majoritetens återkommande svar på hur vi ska lösa krisen med vårdens finansiering.

Varje förslag från oppositionen förkastas av sagda majoritet som däremellan med jämna mellanrum anklagar oppositionen för att inte komma med några alternativa lösningar.

Vid dagens sammanträde med regionfullmäktige kommer en motion att anses besvarad. Dessa är förslagen i motionen som hela Borgerlig samverkan står bakom:

- att en oberoende fördjupad granskning avseende den interna styrningen och kontrollen av hälso- och sjukvårdsnämnden och förvaltningen genomförs

- att en översyn avseende nuvarande matrisorganisation genomförs.

- att hälso- och sjukvårdsnämnden skyndsamt får i uppdrag att redovisa en konkret handlingsplan med tydliga och tidsatta åtgärder samt förväntade resultat för att kunna hålla sig inom den av regionfullmäktige beslutade budgeten.

- att uppdrag ges att utreda möjligheten att tillsätta en särskild styrelse (bestående av såväl politiker som profession) för ledningen av sjukhuset.

Varför är man så rädd för ett utomstående perspektiv? Vad kan det göra för skada att testa?

Ett annat automatsvar från majoriteten när de skenande underskotten diskuteras att ”så här är det i hela landet”. Det stämmer till viss del om man betänker demografiska aspekter och att vi numera kan bota väldigt många sjukdomar, men att det kostar väldigt mycket pengar.

Men man kan vara bättre och sämre på att hantera dessa faktorer.

I motionen kan man läsa att Region Gotland har ”näst störst underskott per invånare av alla landsting i hela Sverige, trots att SKL:s analysgrupp var tydlig med att den budget som beslutades för 2016 var på rätt nivå i jämförelse med övriga landsting”.

Regionstyrelseförvaltningen anser att hälso- och sjukvårdsnämndens svar visar att åtgärder görs även om det hittills inte har gett några resultat.

Men lite mer av samma kanske funkar?

* * *

I dag svarar lokala SD i en insändare på delar av den kritik deras anonyma utskick har fått angående sanningshalt och källor. Bland annat påstår de att kostnaderna för invandringen har tagits från välfärden. Med samma logik kan man säga att kostnaderna för försvaret har tagits från sjukvården.

Man kan med större trovärdighet hävda att invandringen i mångt och mycket bär upp svensk välfärd.

Om man ser hur många utlandsfödda som jobbar i vården och omsorgen.

Ett annat påstående i dagens SD-insändare är inte ens en tolkning utan en kalkylerad slirning på sanningen.

SD Gotland skriver att man satsar en (1) miljard mer på internationellt bistånd än regeringen i sin budgetmotion.

Det stämmer. Om man bara ser på 2017. Det man mycket medvetet väljer att inte berätta är att biståndet de kommande tre åren dras ner med totalt tio (10) miljarder kronor.

Samtidigt påstår SD Gotland att det är regeringen som mörkar kostnaderna för invandringen i sin budget.

Den som sa det han var det?

Det här är dock inga frågor man driver i den lokala politiken. Alls.

Trots alla tvärsäkra sanningar på insändarplats, anonymt undertecknade med ”SD Gotland” har man inget att säga i fullmäktige.

Där sitter man tyst.

Där tycker man ingenting.