Enligt psykiatrer och vittnesmål kan mobbning under barndomen få långvariga effekter på den mentala hälsan.

I ett försök att ta reda på mer hur sådan mobbning påverkar den psykiska hälsan har forskare vid University College London studerat 11 000 tvillingar där den ena, men inte den andra, hade utsatts för mobbning. Genom att jämföra resultaten med syskonet räknade forskarna med att kunna justera resultaten för eventuella genetiska eller andra miljömässiga orsaker.

Barnen undersöktes vid elva, fjorton och sexton års ålder.

Det visade sig att mobbning kan orsaka en rad psykiatriska problem, som ångest, depression, paranoida tankar, hyperaktivitet och beteendeproblem.

Barn som hade upplevt mobbning vid elva års ålder rapporterade något färre problem vid fjorton års ålder och ännu färre problem fem år senare, även om paranoida tankar rapporterades hos fler bland dem som hade mobbats vid denna ålder, jämfört med dem som inte hade blivit utsatta för mobbning.

Jean-Baptiste Pingault, en av forskarna bakom studien som publiceras i Jama Psychiatry, säger att resultaten inger hopp.

Mobbning orsakar verkligen lidande, men påverkan på den mentala hälsan minskar med tiden, säger han till BBC News.

Men han påpekar också att mer måste göras för barn som har mobbats.

Förutom insatser för att förhindra mobbning, måste vi också stötta de barn som har blivit mobbade. Vår studie visar på vikten av kontinuerligt psykiatriskt stöd till dessa barn och ungdomar, säger Jean-Baptiste Pingault.