Kvinnokonferensen Nordiskt forum i Malmö fick stort genomslag i media. Fattas bara annat med ett seriöst och genomarbetat upplägg och med upp emot 20 000 deltagare från de nordiska länderna. Nu är jämställdheten och feminismen på frammarsch. Tolv teman med konkreta krav blev slutpunkten för konferensen.

* Ekonomi. Att könsperspektivet skall synas i statsbudgetar och liknande budgetar i samhället.

* Hälsa. Att medel avsätts för forskning på kvinnosjukdomar samt att jämställdheten i vården säkerställs.

* Arbete. Att kvinnors rätt till lika lön efterlevs och att rätten till heltid regleras i lag.

* Våld. Att alla nordiska länder ratificerar Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor.

* Miljö. Att 50 procent kvinnor deltar vid förhandlingar om miljö- och klimatavtal.

* Välfärd och omsorg. Att mäns del i omsorgsarbetet ökar både i det obetalda arbetet i hemmen och

i välfärdssektorn.

* Fred och säkerhet. Att de nordiska länderna slutar sälja vapen som i hög grad drabbar kvinnor och barn.

*Politik och samhällsdeltagande. Att statliga myndigheter, kommuner och media tillfrågar kvinnor som experter utan att styras av könsstereotypa uppfattningar.

* Jämställdhetsintegrering. Att de nordiska länderna inför jämställdhetsintegrering vid alla internationella evenemang.

¤ Migration. Att kvinnor med familjeanknytning får egna uppehållstillstånd som inte är kopplade till maken.

* Ny teknik och media. Att de nordiska länderna inrättar en självständig klagoinstans för diskriminering av kvinnor i media.

* Feminismens framtid. Att de nordiska länderna i högre grad ekonomiskt stöder kvinnoorganisationer.

Det lär bli svårt för partierna att blunda för detta i den stundande valrörelsen.