Signaturen eron 4 skriver i en insändare i GT den 31 oktober att det är ”svårt att få svar på vattenfrågor” och berättar om ett ärende som gäller anslutning till dagvattennätet.

Det är tråkigt att insändarskribenten skriver så, för han har fått svar via mejl och telefon. Dessutom har GT publicerat en artikel i ämnet, men där Region Gotlands teknikförvaltning inte alls fick komma till tals.

Därför vill vi förklara fakta:

När regionen bygger ut dagvattennätet finansieras detta i enlighet med vattentjänstlagen. Detta innebär att alla som berörs av utbyggnaden ansluts varvid en anslutningsavgift tas ut. Anslutningsavgiften är fastighetsägarens bidrag till den kollektiva finansieringen.

Detta gäller hela vatten- och avloppsnätet – det vill säga själva ledningsnätet, vattenverken, avloppsreningsverken och dagvattensystemet som enligt lag finansieras solidariskt av alla användare – alltså va-kollektivet.

Innebörden av det är att när man ansluter sig till det allmänna va-systemet så påtar man sig en roll att finansiera drift, underhåll och utbyggnaden.

Bor man inom ett verksamhetsområde sker finansieringen via den av regionfullmäktige fastställda va-taxan. Befinner man sig utanför ett verksamhetsområde får man stå för betydande kostnader själv – det blir helt enkelt dyrare att ansluta om det över huvud taget låter sig göras.

Ofta, i det här fallet, går flera fastighetsägare samman och bildar en gemensamhetsanläggning vilket nedbringar kostnaderna.

Dagvatten belastar verken.

Vattensituationen är besvärlig på Gotland och på flera håll belastar dagvatten våra reningsverk hårt.

Att leda allt dagvatten till reningsverken bedömer regionen som en omöjlighet eftersom det skulle översvämma avloppsreningsverken med vatten då dagvattnet ska tas omhand vid ett skyfall.

Konsekvensen skulle bli en så kallad bräddning vilket innebär att i princip orenat avloppsvatten släpps ut.

Redan i dag har vi stora utmaningar med att ta omhand allt det vatten som når verken och allt oftare kommer stora nederbördsmängder på kort tid som ger översvämningar.

Region Gotland förbättrar därför dagvattensystemet på flera håll på ön genom en solidarisk finansiering.

Regionen får inte ge dispens när det gäller anslutningar. Det skulle inte bli solidariskt då andra får betala mera.

Att särskilja ”takvatten” från ”gatuvatten” kan låta intressant men det skulle kräva att vi bygger ytterligare ett ledningssystem vid sidan av dricks-, spill- och dagvatten vilket va-abonnenterna säkerligen inte är intresserade av att finansiera.