Region Gotland betalar varje år ut cirka 6 miljoner i partistöd till partierna som är representerade i fullmäktige. För några år sedan ändrades Kommunallagen så partierna blev tvungna att redovisa hur pengarna använts. Här på Gotland fattades det beslut om detta 2014 och man har därefter försett partierna med en blankett som ska fyllas i och gett ett sista datum för inlämnande. Förra hösten när de här nya redovisningarna gjordes i Sveriges kommuner var det i en hel del man inte godkände dessa av olika orsaker, till exempel för sent inlämnade eller att pengar hade använts för fel syften.

Jag tillhör dem som tycker dessa miljonbelopp som betalas ut till de svenska partierna i mycket är av ondo – gör partierna odemokratiska och oberoende av medlemsaktivitet.

Här på Gotland var det tre partier som inte ens brytt sig om att fylla i blanketterna ordentligt eller lämna in dem i tid och uppenbarligen tycker det är en ointressant att redovisa vad de gör med alla pengar de får.

När jag reste detta förslag, att inte godkänna dessa tre partiers redovisning, ställde sig regionfullmäktiges ordförande helt frågande och tyckte ”här på Gotland litar regionen på partierna” och vi behöver inte godkänna något och sedan var en annan talare från ett annat stort parti uppe och sa att det i stort sett räckte med att lämna in en post-it-lapp med hur mycket man gjort av med.

En ofattbar nonchalans mot väljarna från båda dessa två. Detta trots att man klart och tydligt bestämde när redovisningssystemet infördes att den som inte gjorde det enligt reglerna inte heller skulle få bidrag.

Det här föranleder mig att ställa ett par frågor till regionfullmäktiges ordförande Bo Björkman:

Du säger att regionen litar på partierna. Många väljare gör det inte Jag har själv lämnat ett parti och en av huvudorsakerna var att det parti jag då var med i trots nästan ingen som helst aktivitet, vare sig medlemsmöten eller annat, hade förbrukat 400 000 under ett år. Tycker du skattebetalarna har anledning att lita på ett sådant parti?

Partierna får allt färre medlemmar och vanliga medlemmar utan förtroendeuppdrag tycks allt mindre viktiga för partierna. Socialdemokraterna på Gotland verkar ha en fungerande fullmäktigegrupp även om ni verkar ha stora svårigheter att tillsätta poster.

Däremot verkar föreningar och ungdomsförbund på väg mot insomnande och jag tycker det är en rent tragisk utveckling för ett gammalt folkrörelseparti. Ser du inget demokratiskt problem i detta?

Regionfullmäktige godkände vid sitt sammanträde den 23 oktober partiernas redovisningar av partistödet. Stödet är utifrån vad som sägs i kommunallagens 2 kap. 9 § avsett för att stärka partierna som bärare av det demokratiska beslutsfattandet.

Storleken på stödet är kopplat till det antal platser som partierna har i regionfullmäktige och är enligt reglerna avsett för i huvudsak lokalkostnader, löner, utbildningar och annonsering.

Partierna ska årligen senast den 30 juni till regionfullmäktige redovisa på vilket sätt de har använt partistödet under föregående år. Så har också skett även om Hannes Müller hävdar motsatsen.

Hannes Müller tycks förvånas över att jag i detta avseende litar på de politiska partierna. Att vi skiljer oss i uppfattning i denna fråga kanske beror på att vi har så vitt skilda upplevelser och erfarenheter av politiska partiers sätt att verka och vara.

Jag avstår från att kommentera Hannes Müllers besvikelse över bristande verksamhet inom Sverigedemokraterna. Däremot delar jag hans oro över att allt färre människor engagerar sig i det politiska arbetet. En oro som ytterligare skulle förstärkas om förutsättningarna för partiernas arbete skulle försvåras genom minskade eller utebliva bidrag.