Vindkraftsintressenterna företräder enligt vår mening ett särintresse och inte ett allmänt intresse. Politiker som ser vindkraften som en el- energilösning har blivit förda bakom ljusen. De har fallit för en lyckad lobbyverksamhets locktoner. När nya vindkraftsparker skall byggas, så redovisas det alltid att den parken kommer att ge el- energi till så eller så många villor/hushåll och minskar koldioxidutsläppen med så eller så många ton koldioxid. Känns propagandan igen?

Sveriges behov av el- energi produceras idag av vattenkraft och kärnkraft. Vattenkraft och kärnkraft släpper ut noll ton koldioxid. Så för att minska koldioxidutsläppen behövs ingen vindkraft. Däremot påstår vi, att om vindkraften kraftigt byggs ut så kommer koldioxidutsläppen att öka i Danmark och Tyskland. I Sverige används vattenkraft som är lätt att reglera för att jämna ut och kompensera för vindens svängningar. Därför finns det idag ingen bättre reglerkraft än vattenkraft. Kolkraftverken däremot måste mer eller mindre vara i drift hela tiden och deras utsläpp av koldioxid minskar inte nämnvärt (jmf bilens tomgång vid rödljus).

Byggs vindkraften ut, måste vi också säkerställa att vi har tillräckligt med reglerkraft för att kunna reglera vindkraftens oberäknelighet. Då finns det två alternativ. För det första kan vi bygga ut de orörda älvarna eller också importera el- energi från kolkraftverken i Danmark/Tyskland. Troligen blir det alternativ två som kommer ifråga, då det finns en stor politisk opinion mot en utbyggnad av våra orörda älvar. Visserligen klarar vi våra koldioxidutsläpp men alla vet att miljöpåverkan inte känner av några gränser. Allmänintresset för att minska koldioxidutsläppen är stort, men med vindkraft blir effekten lika med noll eller minus.

Nu är frågan om de hushåll som får el- energi från vindkraft skulle nöja sig med vindkraften som enda el- energiproducent. Hushållens särintresse tillgodoses inte ens än mindre allmänintresset. Nätkostnaderna höjs för alla i området. Ett vindkraftverk med installerad effekt på tre MW måste ha en reglerkraft på tre MW för att hushållens el- energibehov i varje ögonblick skall kunna tillgodoses.

Den som har följt med Danmarks totala energibehov på "energinet.dk" vet att värmekraftverkens effekt är ungefär konstant medan vindkraftverkens effektuttag varierar. Med andra ord tillför vindkraften mycket lite till Danmarks totala el- energiförsörjning. Danmarks egen sagoberättare har skrivit sagan om "Kejsarens nya kläder". Vindkraftverken i Danmark är en bra illustration till denna saga.

Vindkraftens förespråkare företräder ett särintresse eller ett egenintresse men inte ett allmänintresse. Politiker om några bör se till allmänintresset och inte falla i farstun för lobbyister.