För drygt tio år sedan genomfördes flygmätningar över Gotland av Sveriges geologiska undersökning, SGU. De visade att uranförekomsten över vissa områden på Gotland var högre än man trott.

Eftersom uran genererar radongas när den sönderfaller genomförde miljö- och hälsoskyddskontoret 2007 stickprovsmätningar för att se om det fanns förhöjd markradon på Gotland. Mätningarna visade att markradonet var relativt lågt om man jämför med fastlandet. Radon ökar risken för lungcancer, om man bor i ett hus med höga radonhalter under lång tid. Om man oroas över radonhalterna i sin bostad kan man göra en radonmätning. Boverket rekommenderar på sin hemsida att en sådan bör göras när man köper hus, bygger om eller till sitt hus, ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet eller om man bygger nytt.

Vanligast är att mäta radon med små spårfilmsdosor och mätningarna beskrivs som enkla. Radonmätningar i villor och radhus ska göras under eldningssäsongen, det vill säga från oktober till och med april, om man vill få fram ett säkert resultat och under minst två månader. Det går även att göra en mätning under cirka 10 dygn, vilket rekommenderas av fastighetsmäklare inför, exempelvis, en försäljning. Mätdosor finns att beställa från ackrediterade företag som mäter radon och mätningar sker i minst två rum (inte kök eller badrum). Efter det att mätperioden är över skickas mätdosorna tillbaka och sedan kommer resultatet med post efter ett par veckor. Något bidrag för eventuell radonsanering beviljas inte eftersom det upphörde att gälla 2014, enligt ett beslut från regeringen.

Mer information finns på Boverkets hemsida. Där kan du bland annat läsa om vilket ansvar hyresvärden har och hur man sanerar radon.