För två år sedan skrev GT om Region Gotlands överklagande av det nya miljötillståndet för Visby flygplats. Regionen önskade svar kring ”ett antal otydligheter som sammantaget ger en oklar bild av vad tillståndet kan ge för konsekvenser för den framtida bebyggelseutvecklingen i Visbyområdet”.

Det handlade om klarhet kring bullergränser och försvarets riksintresse i området, inte om att själva miljötillståndet skulle göras om eller rivas upp – vilket visade sig ödesdigert för Region Gotland. För när ärendet till slut hamnade på regeringens bord avslogs överklagandet, just med hänsyn till att ämnet inte ansågs relevant. ”Frågor avseende möjligheten att bygga inom område som omfattas av ett riksintresse omfattas inte av förevarande prövning”, står det i regeringens beslut.

– Det var en ren rättslig prövning och vi måste hålla oss till den rättsliga ramen, förklarar Magnus Blücher på miljö- och energidepartementet.

Artikelbild

| Det blå området är en av flera bullerzoner kring Visby flygplats. I detta sammanhang är dock den streckade linjen mer intressant, då den gäller försvarets riksintresse.

Den gubben gick inte, helt enkelt, och det blir tillbaka till ruta ett för de gotländska tjänstemännen.

– Regeringen hjälpte inte direkt Region Gotland, kan jag tycka. Vi vill ju veta om det här innebär ett stopp eller inte, säger biträdande stadsarkitekt Gunnar Gustafsson.

Ämnet är komplext och det finns ont om tydliga riktlinjer. På kartor finns olika färgade områden inritade runt flygplatsen, som visar bullergränser. Vissa är alla överens om; inom dessa bör det inte byggas bostäder.

Men om Försvarsmakten vill undanta hela det område som markerar det så kallade influensområdet kring deras riksintresse, då blir det i princip byggstopp i hela norra delen av Visby. Det var detta regionen ville ha svar om – och helst garantier emot.

Artikelbild

| Region Gotlands biträdande stadsarkitekt Gunnar Gustafsson har en del att fundera över.

– Försvaret har också blivit tuffare i sin syn på riksintresset. De vill redan nu hindra oss att bygga vid Bergbetningen, berättar Gunnar Gustafsson.

Regionens enda alternativ förefaller nu vara att driva varje enskilt ärende till Mark- och miljööverdomstolen, i de fall byggen stoppas av Försvarsmakten.

Men då prövas ärendena mot försvarets riksintresse – och det är ett mycket starkt intresse, som enligt miljöbalken ska sättas före det mesta.

– Regeringen har lämnat oss att göra upp det här med Försvarsmakten. Vi får nu fortsätta den dialog vi sedan länge har med dem, om deras egen syn på riksintresset. De ska fortfarande svara på våra frågor om det, säger Gunnar Gustafsson.

Försvarsmakten tolkar regeringens besked som att Visby flygplats ska behandlas på samma sätt som andra flygplatser med militär aktivitet.

Detta påverkar dem på två sätt: De lär inte slippa undan några kostnader för bullerreglering av befintliga bostäder i närområdet, något försvaret försökte komma undan med hänvisning till den begränsade aktiviteten i Visby.

Vilket i sin tur påverkar deras syn på nybebyggelse, inom influensområdet för riksintresset.

– Vi kommer att bevaka den gränsen. Vill någon bygga inom den gör vi en bedömning utifrån flera olika aspekter, varav en är buller. Men det gör vi egentligen redan i dag, säger Anders Ferdinandsson på Högkvarteret.

Håller du med om att ni blivit tuffare?

– Ja, absolut, om vi ser över ganska lång tid. Det har skett i takt med att själva miljötillstånden blivit tuffare.

Enligt Anders Ferdinandsson stämmer det dock inte att Försvarsmakten sagt nej till Bergbetningen. Inte än.

– Vi ville få fram regeringsbeslutet först.

Men med tanke på er inställning blir det väl nej?

– Nja, det beror helt på hur förslaget till detaljplan utformas, svarar Anders Ferdinandsson.